Nabór na stanowisko 500+


Ogłoszenie o naborze

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze

1.      Nazwa i adres jednostki:

1)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko.

2.      Określenie stanowiska pracy:

1)      stanowisko do obsługi zadania ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 Plus oraz od 1 stycznia 2017r. obsługa zadania  ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – Fundusz Alimentacyjny.

2)      forma zatrudnienia: umowa o pracę

3)      wymiar czasu pracy:  1 etat

4)      przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2016r.

3.      Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie

2)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)      nieposzlakowana opinia

5)      wykształcenie wyższe.

4.      Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów: ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.2016.195 z dnia 2016.02.17), ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2016.169 z dnia 2016.02.11), zagadnień prawa administracyjnego a w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 z dnia 2016.01.07)  oraz o ustroju samorządu, w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z dnia 2016.04.04 )

2)      umiejętność dobrej organizacji pracy własnej i pracy w zespole

3)      odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, sumienność

4)      gotowość do podnoszenia kwalifikacji

5)      sprawna umiejętność obsługi urządzeń techniki biurowej

6)      preferowane wykształcenie na kierunku: administracja, prawo oraz posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

5.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1)      przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami

2)      współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej dla ustalania prawa do świadczeń, w tym obsługa portalu Emp@tia

3)      wyjaśnianie okoliczności budzących wątpliwości, mogących mieć wpływ na prawo do świadczeń

4)      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych  

5)      sporządzanie list wypłat świadczeń

6)      prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z ustalaniem uprawnień i wypłatą świadczeń

7)      prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń.

6.      Warunki pracy na danym stanowisku:

1)      stanowisko administracyjno - biurowe: praca przy monitorze ekranowym w pozycji siedzącej (praca przy komputerze), obsługa urządzeń biurowych (drukarki, kserokopiarki), praca na dokumentach

2)      kontakt telefoniczny i osobisty z interesantami

3)      praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku

4)      wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.

7.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%. – nie dotyczy.

8.      Wymagane dokumenty:

1)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( do pobrania)

2)      życiorys – wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych

3)      list motywacyjny

4)      kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie

5)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

6)      w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność

7)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

9)      oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

10)  mile widziane kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys musi być opatrzony klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)",
pod którą musi widnieć oryginalny podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Dokumenty bez oryginalnego podpisu nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a, ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są zobowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego – na adres  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku, przy ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, budynek Urzędu Gminy, parter; z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko  do obsługi ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”, w terminie do dnia 07.10.2016r. do godz. 15.00.
Decyduje data wpływu oferty do Ośrodka. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Drawsku, na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku oraz stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku, w celu przeprowadzania procedury naboru.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67/25 69 137.

Wioletta Krysztofiak
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w DrawskuWyświetleń strony: 3260
Data wytworzenia: 26-09-2016, 12:56:08 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 26-09-2016, 12:56:53 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:32:56 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego