Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawsko


OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Drawsko zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały nr L/327/2023 z dnia 7 czerwca 2023r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2033

 

W dniu 7 czerwca 2023r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko na lata 2023-2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą XLVIII/307/2023 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 marca 2023 r.. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drawsko, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Gminie Drawsko na wyznaczonym obszarze mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia14 lipca 2023r. w formie elektronicznej na adres mailowy: urzad@gminadrawsko.pl  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64 – 733 Drawsko lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 14 lipiec 2023r.

b) bez danych kontaktowych,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko.

Bartosz Niezborała

Wójt gminy Drawsko

Załączniki:

1.      Formularz zgłoszeniowy

2.      Obwieszczenie

3.      Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

4.      Uchwała w. s. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

5.      Uchwała w. s. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu RewitalizacjiWyświetleń strony: 491
Data wytworzenia: 13-06-2023, 14:20:50 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 13-06-2023, 14:22:26 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 13-06-2023, 15:14:34 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego