Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka pod usługi handlu (Drawsko, działka nr 315/7)


Drawsko, dnia 21 lipca 2023 roku
N.6840.8.2023.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Działka nr 315/7 w Drawsku). Wykaz opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa Drawsko.
 
 
 
   Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Drawsko, dnia 19 lipca 2023 roku
N.6840.8.2023.MD
WÓJT GMINY DRAWSKO
 
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) w związku z Uchwałą XXXV/211/2009 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania oraz najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (dz.urzęd. woj.wielkopolskiego Nr 161, poz. 2749 ze zm.) i z Uchwałą nr 2/2022 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony ŚrodowiskaRady Gminy Drawsko z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 315/7 położonej w obrębie Drawsko, Zarządzenia nr 111/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 19 lipca 2023 roku
 
podaje do publicznej wiadomości w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko:
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
 
  1. DRAWSKO, działka nr 315/7, o powierzchni 0,2999ha, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00040708/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie. Przeznaczenie działki - zabudowa usługowa, usługi handlu
      Cena – 670000,00 zł / brutto.
      Sposób sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż prawa własności.
 
Oferowana przez Gminę Drawsko do sprzedaży nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową – budowę budynku handlowo-usługowego. Działka objęta jest decyzją o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.11.2022.MD wydaną przez Wójta Gminy Drawsko  dnia 20-06-2022r.; warunki zabudowy określone w ww. decyzji:
- zakres inwestycji obejmuje budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącą o powierzchni zabudowy do 650,0 m², o powierzchni sprzedaży do 400,0 m², o powierzchni podlegającej przekształceniu do 2999 m² oraz budowę murów oporowych o wysokości do 1,5 m;
- budynek handlowo-usługowy należy realizować:
      a) o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej i do 10,0 m,
      b) z dachem jedno lub dwuspadowym, o pochyleniu połaci dachu od 15° do 25°,
      c) wysokość do okapu od 3,0 m do 10,0 m,                                                                                                          
      d) o szerokości elewacji frontowejod 12,0 m do 18,0 m;
- powierzchnia biologicznie - min. 20 % powierzchni działki;
 
Działka jest niezabudowana, posiada dostęp do drogi gminnej (biegnącej po działce nr 314 w obrębie Drawsko) wykonanej z trylinki i częściowo z kruszywa naturalnego. Nabywca oferowanej do sprzedaży działki nr 315/7 zobowiązany będzie do wybudowania drogi dojazdowej do nabytej od Gminy nieruchomości - z kostki brukowej, w pasie drogi gminnej nr ewid. działki 314 obręb Drawsko, na odcinku o długości 240,00m i średniej szerokości około 6,50m. Szczegółowe parametry  drogi i konieczne do wykonania elementy, jakie będzie zobowiązany wybudować nabywca określone zostaną w warunkach, które wydane będą na etapie wykonywania projektu dla budowy tej drogi.
 
Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków:
1.       przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 6 września 2023 roku,
2.       jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie do 6 września 2023 roku.
W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w terminie do 6 września 2023 roku.
W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin, miejsce i warunki  przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Drawsko, I piętro, pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063,  osoba do kontaktu Mirosława Drózd.
 
Bartosz Niezborała
           Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 300
Data wytworzenia: 25-07-2023, 14:15:19 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 25-07-2023, 14:22:33 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego