OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza nabór na stanowisko obsługi - sprzątaczka
w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko
 
1. Stanowisko pracy:
Sprzątaczka
 
2.Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
- zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne     przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie minimum podstawowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
- nieposzlakowana opinia
      3. Wymagania dodatkowe - pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) komunikatywność,
2) dyspozycyjność, sumienność dokładność, odpowiedzialność
3) umiejętność pracy w zespole.
4) brak przeciwwskazań do pracy ze środkami czyszczącymi (oświadczenie),
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1.     Bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie Urzędu - (biura, korytarze, pomieszczenia socjalne).
2.     Utrzymanie bieżącej czystości sanitariatów.
3.     Bieżące mycie okien, drzwi, ścian.
4.     Zabezpieczenie budynku po zakończeniu pracy przez pracowników administracji oraz zakończeniu własnej pracy (zamknięcie pomieszczeń, sprawdzenie wyłączenia oświetlenia, kranów).
5.     Sprzątanie i mycie pomieszczeń po remontach.
6.     Realizowanie innych zadań zleconych.
5. Warunki pracy:
Pełny wymiar czasu pracy.
6. Wskaźnik zatrudnienia:
     W październiku 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
 
7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
  5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenia kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  8. oświadczenie kandydata, o braku przeciwskazań do pracy ze środkami czyszczącymi,
  9. oświadczenie  kandydata o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
osobiście w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp.121, 64-733 Drawsko, biuro nr 10 lub pocztą na w. w. adres urzędu (decyduje data stempla pocztowego), w kopertach z oznaczeniem nadawcy z dopiskiem „dotyczy naboru na sprzątaczkę Urzędu Gminy Drawsko” w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku do godz. 1445.
Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569128.
Informacje o wyniku naboru będą umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl
 (-)Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 1704
Data wytworzenia: 19-11-2018, 16:03:08 przez Administrator
Opublikowano: 19-11-2018, 16:03:59 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego