Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489


Drawsko, dnia 30 listopada 2018 roku
N.6845.19-23.2018.MD
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębie Piłka - działka nr 489 cz.
Wykazy opublikowane zostaną na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectwa Piłka.
 
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 

Drawsko, dnia 30 listopada 2018 roku

N.6845.23.2018.MD
 
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 – o pow. całkowitej 2,3600ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi na rzecz jednego dzierżawcy do części ww. działki  o powierzchni  6416,00 m2 (RV- 4228 m2, RVI-2188 m2).
2.      Nieruchomość położone jest w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze, uprawa warzyw.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01.01.2019 roku do 31-12-2021 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi rocznie równowartość 0,31q, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017  42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”.
 
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Drawsko, dnia 30 listopada 2018 roku
N.6845.19-22.2018.MD
Wójt Gminy Drawsko
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zmianami)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Drawsko przeznaczonej do wydzierżawienia
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest część nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 489 – o pow. całkowitej 2,3600ha, położonej w obrębie Piłka ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026512/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umów dzierżawy nastąpi w drodze przetargu do czterech części ww. działki  o powierzchniach: 247m² (RV – 123 m2, RVI – 124 m2); 498m2(RV – 332 m2, RVI – 166 m2); 4528m2(RV – 1132 m2, RVI – 3396 m2); 1113 m2(RV – 835 m2, RVI – 278 m2).
2.      Nieruchomości położone są w obrębie ewidencyjnym Piłka. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze, uprawa warzyw.
3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: do 31-12-2021 roku.
4.      Roczny całkowity czynsz dzierżawny  naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz za grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi rocznie równowartość odpowiednio: 0,02q, 0,03q, 0,02q, 0,06q, z tym zastrzeżeniem, że minimalny czynsz roczny w 2018 roku za dzierżawę gruntów rolnych wynosi zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko nr 122/2017  42,00 zł. Czynsz płatny jest w dwóch ratach, płatnych z dołu za każde półrocze: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.
5.      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni się na tablicy ogłoszeń: w Urzędzie Gminy w Drawsku i wsi Piłka i publikuje na stronie internetowej – www.bip.gminadrawsko.pl; informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej w „Nadnoteckich Echach”. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
 
 
  Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 

 

 Wyświetleń strony: 554
Data wytworzenia: 04-12-2018, 07:19:06 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 04-12-2018, 07:24:21 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego