Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem


GK-ZP 271.5.13                                                                                       Drawsko 24 maja 2013

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

OTRZYMUJĄ:

                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Roboty budowlane   x                        Dostawy                                      Usługi  

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa

Gmina Drawsko

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Dariusz Bielawski

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 121

Kod pocztowy

64-733

Miejscowość

Drawsko

Województwo

Wlkp

Telefon

67 2569128

Faks

67 2569135

Poczta elektroniczna

pctdrawsko@poczta.onet.pl

Adres internetowy (URL)

www.bip.gminadrawsko.pl

 

2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :

  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    

 

Numer ogłoszenia  163234 -2013 z dnia 24.04.2013

 

 

 

3. NOMENKLATURA

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Przedmiot zamówienia                                            45212224-2, 45342000-6, 45233222-1, 45233200-1, 45111291-4, 45112330-7, 45112710-5, 45112720-8.

 

4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

5. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                         Negocjacje bez ogłoszenia 

nieograniczony

Z wolnej ręki                 Licytacja elektroniczna                      Dialog  konkurencyjny        

Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem          

 

 

 

6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT

 

Nr

of.

 

Nazwa i adresy wykonawcy

Kryteria oceny ofert – ilość pkt

Łączna ilość pkt

 

 

CENA

 

 

 

1

Zakład Drogowo-Budowlany Krzysztof Jaworski

Dąbrówka ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

 

100,00

 

 

 

 

100,00

 

2

 

 

 

 

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane Dziewiątka Sp z o.o.

Ul. Sielska 17A, 60-129 Poznań.

M Budownictwo Sp z o.o. ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań

 

87,16

 

 

 

 

87,16

3

Mardo-Sport Sp z. o.o. ul. Wydmowa 10,                               62-041 Puszczykowo

79,67

 

 

79,67

4

Dawar Sport Sp. z o.o.

Ul. Izbicka 5/7

60-458 Poznań

77,67

 

 

77,67

5

Nova Sport Sp. z o.o.

Ul. Firlika 20

71-637 Szczecin

88,44

 

 

88,44

6

Sport System Sp z o.o.

Ul. Kościelna 9A

87-700 Aleksandrów Kujawski

83,30

 

 

83,30

7

Ada-Light Sp z. o.o.

Budy Kozickie 56

09-500 Gostynin

91,78

 

 

91,78

8

Gretasport, Ilona Stańczyk

Ul. Podlesie 17

41-303 Dąbrowa Górnicza

85,69

 

 

85,69

9

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET, Marian Andrzejewski, ul. Dojazdowa 7

43-100 Tychy

77,90

 

 

77,90


 

 

 

7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Nazwa wykonawcy

 

Zakład Drogowo-Budowlany Krzysztof Jaworski

 

 

 

Adres

 Dąbrówka Ul. Polna 14

 

Kod pocztowy

62-070 Dopiewo

Miejscowość

Dąbrówka

Województwo/Kraj

Wielkopolskie/Polska

Telefon

731 913 013

Faks

 

Poczta elektroniczna

 

Adres internetowy (URL)

 

Cena wybranej oferty

386 418,78  zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia


Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  24.05 2013r.,

Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 24.05.2013r.

 

 

 

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

 

9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

-

 

-

-

  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę

                                                                                        

  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ).

 

       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       

             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA

 

Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
                                                 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Dariusz BielawskiWyświetleń strony: 1385
Data wytworzenia: 24-05-2013, 12:48:49 przez Administrator
Opublikowano: 24-05-2013, 12:51:06 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego