Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.


 
UCHWAŁA NR XLV/269/2014
RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 12 lutego 2014
 
 
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)
 
 
 
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
 
 
§ 1.
W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XLIII/259/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21 stycznia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 29 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
 
 
1)
Zmienia się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę
12.000,-
 
 
i ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości:        
16.994.735,-                                                
 
 
 zgodnie z załącznikiem Nr 1           
z tego:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
wydatki bieżące zmienia się o kwotę                                                                     
12.000,-
 
 
 
i ustala się w wysokości
15.768.725,-
 
 
 
w tym:
 
 
 
 
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                                   
110.730,-               
 
 
 
 
 
 
 
2.
Załączniki Nr 2, 6 i 8 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 
 
 
 
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
 
 
 
 
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
           
 
 


Wyświetleń strony: 1305
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:09:38 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:10:25 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 28-02-2014, 14:11:45 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego