Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz.


 

 

 

    UCHWAŁA NR XLIX/287/2014

 

RADY GMINY DRAWSKO

 

z dnia 16.04.2014 roku

 

w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 12 oraz art.67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 594
z późn. zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:

 

§1. W załączniku do uchwały Nr XXV/144/2012 Rady Gminy Drawsko z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” wprowadza się następujące zmiany:

 

1)   § 1 Statutu otrzymuje brzmienie;

  1.Tworzy się Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” posługujący się nazwą skróconą „PRGOK”, zwany dalej Związkiem.

    2.Siedzibą Związku jest Miasto Piła.

    3. Uczestnikami Związku są:
            a) Gmina Białośliwie;
            b) Gmina Czarnków;
            c) Gmina Drawsko;
            d) Gmina i Miasto Jastrowie;
            e) Gmina Kaczory;
            f) Gmina i Miasto Krajenka;
            g) Gmina Krzyż Wielkopolski;
            h) Gmina Miasteczko Krajeńskie;

            i) Gmina Okonek;

            j) Miasto Piła;

            k) Gmina i Miasto Ujście;

            l) Gmina Wieleń

            m) Gmina Wyrzysk;

            n) Miasto i Gmina Wysoka.

     4. Związek tworzy się na czas nieokreślony.

 

2)   § 2 Statutu otrzymuje brzmienie;

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych oraz
na podstawie niniejszego Statutu.”

 

 

3)   w § 11 ust. 2 pkt 4 Statutu otrzymuje brzmienie:

4) uchwalanie rocznego planu finansowego Związku i wieloletniej prognozy finansowej, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania tego planu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z wykonania obowiązków;”

 

4)   w § 11 ust. 2 Statutu uchyla się pkt 14;

 

5)   w § 38 ust. 1 Statutu po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

wpływy z tytułu kar nakładanych przez Zarząd Związku”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany Statutu z dniem ogłoszenia tych zmian w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIX/287/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 16.04.2014 roku w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

Zgodnie z 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Ponadto zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 47  Statutu Związku do wyłącznej kompetencji  Zgromadzenie należy wnioskowanie do rad gmin będących uczestnikami Związku o przyjęcie zmiany Statutu Związku.

Pismem z dnia 17 marca 2014 roku znak: GOA.033.2.2014 Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” przekazał Wójtowi Gminy Drawsko podjętą w dniu 20 lutego 2014 roku, uchwałę Nr IX/39/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

 

Zmiana  zaproponowana w pkt 1 umożliwi posługiwanie się nazwą skróconą Związku oraz  spowodowana jest Uchwałą z dnia 22 maja 2013 roku Nr XXV/206/13 Rady Gminy Szydłowo, która postanowiła o wystąpieniu ze Związku  Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z dniem 31 grudnia 2013 roku. Zgodnie z § 44 Statutu Związku  uczestnictwo gminy w Związku ustaje w wyniku wystąpienia gminy ze Związku na podstawie uchwały rady tej gminy, podjętej co najmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku objętego planem finansowym. Wystąpienie dla swojej skuteczności wymaga przedłożenia Zarządowi Związku oraz pozostałym gminom uczestniczącym w Związku powyższej uchwały niezwłocznie po jej podjęciu.

Zmiana określona w pkt 2 dotyczy aktualnego publikatora, w którym został opublikowany tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym.

Zmiana określona w pkt 3 dotyczy uzupełnienia dotychczasowego zapisu o wieloletnią prognozę finansową.

Zmiana określona w pkt 4 przenosi kompetencję Zgromadzenia do ustalania struktury organizacyjnej biura Związku zapewniającego obsługę techniczną i organizacyjną Związku i jego organów - na Zarząd co zapewni usprawnienie pracy Biura.

Zmiana wskazana w pkt 5 doprecyzowuje katalog dochodów Związku.

Pozostałe zmiany Statutu Związku są konsekwencją wniosków, jakie Zarząd Związku wyciągnął z funkcjonowania Związku od momentu jego utworzenia.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

 Wyświetleń strony: 1068
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:23:21 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:24:38 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego