Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie


 GK-ZP 271.1.14                                                                                 Drawsko 11 kwietnia 2014

 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2013 r. , poz. 907)
 
 
OTRZYMUJĄ:
                         WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
Roboty budowlane   x                        Dostawy                                      Usługi  
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Nazwa
Gmina Drawsko
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Dariusz Bielawski
Adres
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
Kod pocztowy
64-733
Miejscowość
Drawsko
Województwo
Wlkp
Telefon
67 2569128
Faks
67 2569135
Poczta elektroniczna
pctdrawsko@poczta.onet.pl
Adres internetowy (URL)
www.bip.gminadrawsko.pl
 
2. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA :
  • w Biuletynie Zamówień Publicznych                x
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej    
 
Numer ogłoszenia  86728 -2014 z dnia 14.03.2014
 
 
 
3. NOMENKLATURA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Przedmiot zamówienia     45212200-8, 45233300-2, 45233200-1, 37452720-4, 45342000-6, 453100003, 45316100-6, 45332200-5, 45231100-6, 45232120-9.
                                      
 
                                           
 
4. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie
 
 
 
 
 
5. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg                 x       Przetarg ograniczony                        Negocjacje bez ogłoszenia 
nieograniczony
Z wolnej ręki                Licytacja elektroniczna                     Dialog  konkurencyjny        
Zapytanie o cenę          Negocjacje z ogłoszeniem           
 
 
 
6.WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ ZE STRESZCZENIEM OCENY OFERT
 
Nr
of.
 
Nazwa i adresy wykonawcy
Kryteria oceny ofert – ilość pkt
Łączna ilość pkt
 
 
CENA
 
 
 
1
ACTIV SPORT
  1. Krzyżański
ul. Głogowska 216
60-104 Poznań
 
100,00
 
 
 
 
100,00
 
 
 
 
7. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
Nazwa wykonawcy
 
ACTIV SPORT. A. Krzyżański
 
 
 
Adres
 ul. Głogowska 216
 
Kod pocztowy
60-104 Poznań
Miejscowość
Poznań
Województwo/Kraj
Wielkopolskie/Polska
Telefon
61 839 10 15
Faks
61 839 10 15
Poczta elektroniczna
 
Adres internetowy (URL)
 
Cena wybranej oferty
 158 608,50  zł brutto
 
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w SIWZ i zaoferował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Drawsku dnia  11.04 2014r.,
Zamieszczono na stronie internetowej www .bip.gminadrawsko.pl dnia 11.04.2014r.

 

8. INFORMACJE O ODRZUCENIU OFERT *
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
 
 
9. INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZAOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA*
Nazwa wykonawcy
Adres wykonawcy
Uzasadnienie faktyczne i prawne
-
 
-
-
  • - pkt. 8 i 9 nie wypełniać dla postępowania prowadzonego w trybie innym niż przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zapytanie o cenę
                                                                                        
 
  10. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).
 
 
 
       11. INFORMACJA O TERMINIE PO  KTÓREGO UPŁYWIE UMOWA W       
             SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO MOŻE BYĆ ZAWARTA
 
Zgodnie z art.94 ust. 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób.
                                                 
 
 
 
Dariusz Bielawski
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
                        


Wyświetleń strony: 1297
Data wytworzenia: 11-04-2014, 10:50:14 przez Administrator
Opublikowano: 11-04-2014, 10:52:45 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 11-04-2014, 12:07:25 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego