Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych


    Uchwała nr XLV/266/2014
Rady Gminy Drawsko
 z dnia 12.02.2014 r.
 
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
na lata 2014-2020
 
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2013 r. poz. 182 ze zm.),  
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje:
           
 
§ 1
Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2014r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2012 r., poz. 823).
 
 
Ustanowiony rządowy program uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.                                           w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024), przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.
 
 
W oparciu o wskazówki Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) oraz art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.
 
 
Istotnym jest również fakt, iż w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259,
 późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 –2013, obecnie bez kontynuacji.
 
 
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150 %kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie potrzeb żywieniowych. Z uwagi na brak wskazanego podwyższenia kryterium uprawniającego do tej formy pomocy wg. danych GOPS w Drawsku na dzień 16 stycznia 2014r. z dożywiania w szkołach korzystało 45% dzieci w stosunku do liczby dzieci dożywianych w szkołach w grudniu 2013r.
 
 
Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
 
 


Wyświetleń strony: 1125
Data wytworzenia: 28-02-2014, 13:58:45 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:00:51 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego