Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Młodociani pracownicy – dokształcanie


 

DOFINANSOWANIE   KOSZTÓW KSZTAŁCENIA    MŁODOCIANYCH . DOFINANSOWANIE TO POMOC DE MINIMIS.
 
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 256 , poz. 2572 z póź.zm.). W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielana zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5.
Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania młodocianego pracownika. Wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia, wynikającego z umowy o pracę i wynosi w przypadku nauki zawodu :
- 8.081 zł         przy okresie kształcenia 36 miesięcy.
Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
W przypadku przyuczenia do określonej pracy dofinansowanie wynosi 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
 
Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca powinien :
  1. złożyć w Urzędzie Gminy Drawsko wniosek ( wzór wniosku można otrzymać w pok. Nr 21 w Urzędzie Gminy Drawsko) najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. poz. 311),
  3. Inne informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
 
4.    Dołączyć do wniosku:
-           kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
-           kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
-           kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
-           kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
-           kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu
-           kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-           kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
-           formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
-           kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
-           oświadczenie o sporządzaniu lub nie sporządzaniu sprawozdań finansowych
 
 
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem
 
Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( Dz.U. nr 60 , poz. 278 , Dz.U. nr 197, poz. 1663
z 2002 roku , Dz.U.nr 224 , poz. 2274 z 2004 roku oraz Dz.U. nr 53 , poz. 472 z 2005 roku ) pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w danym roku odbędzie się na podstawie dokonanego zgłaszania zawartych wcześniej umów (formularz zgłoszenia do pobrania w Urzędzie Gminy Drawsko, pok. 21) , które należy dokonać najpóźniej do dnia 31 grudnia poprzedniego roku.
Szczegółowe informacje udzielane są w pok. Nr 21 Urzędu Gminy ,
bądź pod telefonem ( 067) 25 69 128 w. 141
 
Dnia 20-09-2016 roku zamieszczono nowy druk formularza  "Informacji ubiegających się o pomoc de minimis".
 
 
kierownik referatu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych
koordynator pracy szkół i przedszkoli
Monika Dolna

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3047
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:43:35 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:43:50 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 20-09-2016, 08:46:49 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego