Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Młodociani pracownicy – dokształcanie


 

DOFINANSOWANIE   PRACODAWCOM  KOSZTÓW  KSZTAŁCENIA    MŁODOCIANEGO  PRACOWNIKA.

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na wniosek.

Pracodawcom, rolnikom lub rybakom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia na mocy art. 70b ustawy o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2016 roku Dz. U., poz. 1943 z póź.zm.).

Dofinansowanie młodocianych pracowników jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1), jest udzielona zgodnie z warunkami wskazanymi w tym akcie prawnym, i jest wypłacona w formie refundacji kosztów poniesionych na naukę zawodu przez pracownika młodocianego.

 

Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkiwania młodocianego pracownika.

Wysokość dofinansowania zależy od okresu kształcenia, wynikającego z umowy o pracę i wynosi w przypadku nauki zawodu :

- do 8.081 zł   przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.

Jeżeli okres kształcenia jest krótszy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.

W przypadku przyuczenia do określonej pracy dofinansowanie wynosi do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Ubiegający się o dofinansowanie pracodawca, rolnik lub rybak powinien :

złożyć w Urzędzie Gminy Drawsko wniosek wraz z całym kompletem dokumentów najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

(wzór wniosku znajduje się do pobrania poniżej strony lub  w Urzędzie Gminy Drawsko, pok. Nr 21),

 

Wymagane dokumenty do wniosku:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

- kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,

- kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu

- kopię świadectwa pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

- kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

- oświadczenie o sporządzaniu lub nie sporządzaniu sprawozdań finansowych

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

 

Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( Dz.U. nr 60 , poz. 278 , Dz.U. nr 197, poz. 1663
z 2002 roku , Dz.U.nr 224 , poz. 2274 z 2004 roku oraz Dz.U. nr 53 , poz. 472 z 2005 roku ) pracodawca ma obowiązek zawiadomić wójta o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem najpóźniej do dnia 31 grudnia poprzedniego roku  (formularz zgłoszenia znajduje się do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy Drawsko, pok. 21),  

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju Nr 21 Urzędu Gminy,

bądź pod telefonem ( 067) 25 69 128 w. 141

 

kierownik referatu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych

koordynator pracy szkół i przedszkoli

Monika Dolna

 


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3343
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:43:35 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:43:50 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-07-2017, 13:58:45 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego