Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła"


OS.6220.1.14                                                                                   Drawsko 22 lipca 2014
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 j.t ) działając na podstawie art. 33 ust. 1
w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.1235 j.t .)
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
podaje do publicznej wiadomości
 
 
 
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn: „Odbudowa Kanału Moczydła”
 
 
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Moczydła, oraz na bip Drawsko.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka

                                                                                                            Wyświetleń strony: 1141
Data wytworzenia: 22-07-2014, 12:41:28 przez Administrator
Opublikowano: 22-07-2014, 12:42:25 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego