Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.


Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.

„Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI" S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie."

 

                                                                                              Drawsko, dnia 5 lipca 2017r.
GK-OŚ.6220.3.2017.AG
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 j.t) działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko,
zawiadamia Strony postepowania
iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 j.t) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie.” wszczętego na wniosek Odlewni Żeliwa „DRAWSKI” S.A. z siedzibą ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dotyczących ww. sprawy
.
Zainteresowane strony postepowania mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku,
ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko w pok. nr 19 w godzinach:
poniedziałek od 8.00 do 16.00
wtorek-piątek od 7.00 do 15.00
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko, na stronach internetowych Urzędu Gminy Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl, www.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Drawski Młyn.
 
 
Anna Fręś
Z-ca Wójta Gminy DrawskoWyświetleń strony: 983
Data wytworzenia: 05-07-2017, 14:36:07 przez Administrator
Opublikowano: 05-07-2017, 14:37:46 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego