Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157 ze zm.).
Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego.
W celu sprawdzenia zgodności danych, Wójt Gminy  może żądać dodatkowych dokumentów (zgodnie z ustawą). Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy Wójt Gminy może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych.
Wójt Gminy  wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od złożenia wniosku (elektronicznie).
Po dokonaniu wpisu do rejestru Wójt Gminy, w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, w zakresie dotyczącym:
1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy
2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust.1 ustawy.
Jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem, Wójt Gminy Drawsko  odmawia dokonania wpisu żłobka lub klubu dziecięcego do Rejestru w drodze decyzji administracyjnej.
Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1)  wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art.27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy;
2)  dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za   pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy.
Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:
Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:
  • złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie;   
  • nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Dokumenty (wniosek o wpis, wniosek o wykreślenie, informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze) składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://empatia.mpips.gov.pl/).
Wnioski składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym.

Do wniosku o wpis do rejestru należy dołączyć w formie elektronicznej:
- decyzję Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,
- decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego
- zaświadczenie o niekaralności (jeśli podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy jest osobą fizyczną)
Do wniosku dołącza się:
- oryginały dokumentów
- lub uwierzytelnione kserokopie dokumentów
Miejsce złożenia dokumentów
Złożenie dokumentów następuje w postaci elektronicznej za pomocą systemu https://empatia.mpips.gov.pl/
Opłaty
Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych to  50,00 zł.
Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy:
75 8960 0003 0000 2121 2000 0010
Wniosek o wpis do rejestru zawiera oświadczenie o dokonaniu opłaty
Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 157 ze zm.).
Inne informacje
Szczegółowych informacji na temat Rejestru żłobków i Klubów dziecięcych udziela Referat Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych tel. 067 25 69 128 wew. 141


Wyświetleń strony: 403
Data wytworzenia: 05-02-2018, 15:47:03 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 05-02-2018, 15:49:35 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego