Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.


                                                                                  Drawsko, dnia 10 kwietnia 2017r.
GK-OŚ.6220.3.2017.AG

 

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 49 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 j.t) działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości

 

że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie.” złożony przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. z siedzibą ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn nie zostanie załatwiony w ustawowym terminie ze względu  na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w ww. sprawie.

Wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na dzień 15 czerwca 2017r.

W związku z powyższym, informuję, że stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami sprawy, znajdującymi się w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku, ul Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, I piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na BIP Gminy Drawsko.

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1393
Data wytworzenia: 10-04-2017, 13:18:09 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-04-2017, 13:18:58 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego