Urząd Gminy Drawsko
ul. Powst. Wlkp.121 64-733 Drawsko
  
     szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
OBWIESZCZENIA:
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej pn. \"Budowa Małej Elektrowni Wodnej wraz z niezbędna infrastrukturą na rzece Noteć\"

 OS.6220.2.12 Drawsko 30 marca 2012


 


O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust. 1

w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)


Wójt Gminy Drawsko


podaje do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn: „ Budowa Małej Elektrowni Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na rzece Noteć w kilometrze 170+970 przy jazie Drawsko”, Gmina Drawsko, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, woj. Wielkopolskie” na działce nr 969 obręb Drawsko.W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.

Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.

Nr 199, poz. 1227 ze zm.)Wójt Gminy Drawsko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na bip Drawsko.

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 
informacje udostępnił:Sylwia Marek
data udostępnienia: 2012-03-30 08:37:01
ostatnia modyfikacja: Sylwia Marek 2012-03-30 08:37:01 »
drukuj wyślij link   ułatwienia czytania

 


. .
BIP - liczba wejść: 40896