Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko


GK-OŚ.6220.2.2016.AG                                                  Drawsko, dnia 16 sierpnia 2016r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.)

Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości
że dnia 16 sierpnia 2016 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:. „Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko”

W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19.  
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


 Wyświetleń strony: 761
Data wytworzenia: 16-08-2016, 19:22:02 przez Administrator
Opublikowano: 16-08-2016, 19:22:37 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego