Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko"


OS.6220.1.16                                                                                                            Drawsko 1 lipca 2016
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego            (Dz. U. 2016. 23 z póź. zm) oraz na podstawie  na podstawie art. 33  ustawy z dnia 3 października 2008 r.        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości
że dnia 1 lipca 2016 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko”, na terenie działki o nr ewid. 793/1 obręb 0003, gmina Drawsko, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.12.2015 r., znak: OS.6220.3.2015 w zakresie: zmiany zakresu przedsięwzięcia (z trzech działek wskazanych w decyzji do jednej działki o nr ewid. 793/1) oraz sposobu zagospodarowania ścieków z obszaru magazynowania i rozładunku odpadów.
 
W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 19.  
 
Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 756
Data wytworzenia: 01-07-2016, 15:07:09 przez Administrator
Opublikowano: 01-07-2016, 15:08:31 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego