Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko


OS.6220.1.16                                                                                                            Drawsko 14 czerwca 2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016. 23 z póź. zm) działając na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 poz 353 ze zm.)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości

że dnia 14 czerwca 2016 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko”, na terenie działki o nr ewid. 793/1 obręb 0003, gmina Drawsko, w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.12.2015 r., znak: OS.6220.3.2015 w zakresie: zmiany zakresu przedsięwzięcia (z trzech działek wskazanych w decyzji do jednej działki o nr ewid. 793/1) oraz sposobu zagospodarowania ścieków z obszaru magazynowania i rozładunku odpadów.

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko   pokój nr 19.  


Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 

 Wyświetleń strony: 898
Data wytworzenia: 14-06-2016, 12:49:56 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 14-06-2016, 12:51:05 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego