Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik"


                                                                                  Drawsko, dnia 6 czerwca 2016r.

GK-OŚ.6220.2.2016.AG

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (dz. U. 2016 poz. 23 j.t) działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 j.t)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko”.

 

W związku z powyższym, informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, pokój nr 19, I piętro. Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 j.t) Wójt Gminy Drawsko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Kamiennik oraz na BIP Gminy Drawsko.

                                                                

                                                                      Wójt Gminy Drawsko

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 819
Data wytworzenia: 06-06-2016, 13:53:10 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 06-06-2016, 13:54:34 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 06-06-2016, 13:56:35 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego