Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko


OS.6220.1.16                                                                                                            Drawsko 4 maja 2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016. 23 z póź. zm) działając na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz 1235 ze zm.)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Drawsko z dnia 23.12.2015 r. znak OS.6220.3.2015 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko.

W związku z powyższym informuję, że każdy może zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi   i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19. Jednocześnie na podstawie art. 77 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz 1235 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na bip Drawsko.


Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

 

 Wyświetleń strony: 776
Data wytworzenia: 04-05-2016, 13:24:56 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 04-05-2016, 13:25:32 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego