Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko"


OS.6220.3.15                                                                                   Drawsko 26 listopada 2015


O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 j.t ) działając na podstawie art. 33 ust. 1

w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.1235 j.t .)


zawiadamia się, że


w dniu 26 listopada 2015 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie  o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko”


W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19.

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

                                                                                                      Wyświetleń strony: 928
Data wytworzenia: 26-11-2015, 13:39:24 przez Administrator
Opublikowano: 26-11-2015, 13:40:23 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego