Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”


OS.6220.3.15                                                                         Drawsko 28 października 2015

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust. 1

w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t)

 

 

Wójt Gminy Drawsko

 

podaje do publicznej wiadomości

 

 

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko”   

 

 

 

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.

Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 poz. 1235 j.t.)Wójt Gminy Drawsko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na bip Drawsko.

 

        

 

 

 

 

                                                    

                                                       

Wójt Gminy Drawsko

                                                   Marek Tchórzka                              

                                                                                      Wyświetleń strony: 942
Data wytworzenia: 28-10-2015, 10:03:06 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-10-2015, 10:03:52 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego