Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła”


 OS.6220.1.14                                                                                   Drawsko 12 sierpnia 2014

 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 j.t ) działając na podstawie art. 33 ust. 1
w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013.1235 j.t .)
 
 
zawiadamia się, że
 
 
 
w dniu 20 sierpnia 2014 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie  o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Odbudowa Kanału Moczydła”
 
 
 
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Moczydła, oraz na bip Drawsko.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka


Wyświetleń strony: 1222
Data wytworzenia: 12-08-2014, 19:32:18 przez Administrator
Opublikowano: 12-08-2014, 19:33:35 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego