Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2


 OS.6220.8.13                                                                       

 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j. t) w związku z art. 63 ust. 2  ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013. poz. 1235 j.t)
 
 
zawiadamiam,
 
 
że dnia 21 stycznia 2014 r. została wydana przez Wójta Gminy Drawsko decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 wraz z budową stacji transformatorowych i szafek pomiarowych, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejących linii napowietrznej 15kV, drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, ogrodzenia, kontenera gospodarczego i innej niezbędnej infrastruktury do celów budowy i eksploatacji źródeł fotowoltaicznych.
 
 
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19
 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie bip Urzędu Gminy Drawsko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka
 
 
                 


Wyświetleń strony: 1275
Data wytworzenia: 21-01-2014, 23:21:16 przez Administrator
Opublikowano: 21-01-2014, 23:48:39 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego