Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43


OS.6220.4.13                                                                       
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j. t) w związku z art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam,
 
 
że dnia 26 sierpnia 2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie
o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19
 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie bip Urzędu Gminy Drawsko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Piłka.
 
 
                                  Wójt Gminy Drawsko
                                     Marek Tchórzka
 
 
 
        
                                                                       
                                                                          
 Wyświetleń strony: 1182
Data wytworzenia: 26-08-2013, 13:09:44 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 26-08-2013, 13:11:29 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego