Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ - budowa sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów


Drawsko, dnia 25 maja 2020 roku
 
N-ZP.6733.3.2020.AS
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia    27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2020r., poz. 293) Wójt Gminy Drawsko
zawiadamia,
że na żądanie ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań, w której imieniu działa pełnomocnik Pan Łukasz Szydłowski, w dniu 22 maja 2020 roku została wydana decyzja nr N-ZP.6733.3.2020.AS, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, dla działek:
 
1. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko:
604, 602, 599, 587, 586, 585, 584, 583, 582, 314;
2. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko Nadleśnictwo:
23, 7004/5, 17/1, 17/2, 22/1, 25, 7006, 7007/2, 7007/1, 196, 7008;
3. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Moczydła:
229, 196, 149, 198, 148/1, 218, 174, 34, 193, 117/3, 230/1;
4. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Chełst:
58, 7008/1, 43/1, 98;
5. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Chełst Zachód:
201, 215, 317, 355/2, 333, 339.
 
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, pokój Nr 11, I piętro.
 
                                                                                           Bartosz Niezborała
        Wójt Gminy Drawsko
 Wyświetleń strony: 67
Data wytworzenia: 27-05-2020, 13:22:18 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-05-2020, 13:25:08 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego