Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokal. inwest. celu publ. dla dla budowy sieci elektroenergetycznej w obr. Pęckwo, Piłka, Drawsko Nadl.


 

Drawsko, 18 maja 2020 roku
N-ZP.6733.4.2020.AS
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 293)
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
       że w dniu 13 maja 2020 roku zostało wszczęte na żądanie ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektroenergatycznej nn, stacji transformatorowej kontenerowej, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istaniejących liniach napowietrznych SN i nn, dla działek:
 
1. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Pęckowo:
677, 263, 260;
 
2. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Drawsko Nadleśnictwo:
70/11, 66/1, 69/1, 67/5, 67/4, 69/2, 74/12, 72/33, 70/3, 7043, 7042/1, 7053/1;
 
3. gmina Drawsko, obręb ewidencyjny Piłka:
238, 256, 8, 264, 7066/7, 11, 7066/6, część 70, 67, 751, 752/1, 7067/5, 328, 342, 335, 317, 318/1, 7066/3, 7067/1, 43.                          
 
 
         W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, tel. 67 256 91 28, wew. 152) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
                                                                        Bartosz Niezborała
                                                                            Wójt Gminy DrawskoUmieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
Zdjęto obwieszczenie w dniu ..................................

 Wyświetleń strony: 88
Data wytworzenia: 19-05-2020, 12:32:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-05-2020, 12:32:52 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 19-05-2020, 12:33:39 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego