Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”


OS.6220.3.12                                                                                   Drawsko 11 lutego 2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

           Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) działając na podstawie art. 63 ust 5    art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamia się, że

w dniu 11 lutego 2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie      o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Na powyższe postanowienie  nie przysługuje zażalenie

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Piłka, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Marylin oraz na bip Drawsko.

Wójt Gminy Drawsko
Marek TchórzkaWyświetleń strony: 1546
Data wytworzenia: 11-02-2013, 14:50:29 przez Administrator
Opublikowano: 11-02-2013, 14:54:00 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego