Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko”


OS.6220.3.12                                                                                    Drawsko 24 stycznia 2013

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz 1071 tj. z 2000 r. z późniejszymi zmianami) w związku z  art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 66, art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm), a także § 3 ust. 1 pkt 66 lit d i 88 lit e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana w związku z wnioskiem  Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”

Postanawiam,

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określam zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, który powinien spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa         w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności zawierać analizę podanych poniżej zagadnień


1.Określenie głównych funkcji zbiornika ze szczególnych ich uzasadnieniem

 

2.    Z zakresu ochrony przyrody:

a) wskazanie obszaru zajętego w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz dróg dojazdowych i placów manewrowych itp.

b) przedstawienie opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zm); opis ten powinien zawierać informacje o występowaniu na obszarze objętym oddziaływaniem gatunków grzybów (w tym porostów), roślin i zwierząt objętych ochroną, szczególnie gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka; konieczne jest przedstawienie występowania stwierdzonych gatunków chronionych i siedlisk na załącznikach graficznych,

c) przedstawienie oceny wpływu inwestycji na ww. elementy środowiska przyrodniczego podczas jej realizacji i funkcjonowania

d) przedstawienie opisu metod i materiałów wykorzystanych przy sporządzeniu opisu elementów przyrodniczych i ocenie wpływu przedsięwzięcia na te elementy,

e) uzasadnienie proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na grzyby, rośliny i zwierzęta chronione oraz siedliska przyrodnicze (przed    i po zastosowaniu środków minimalizujących),

f) przedstawienie propozycji działań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze; w przypadku planów przeniesienia gatunków chronionych w inne miejsca, jednoznaczne podanie miejsca, terminu i sposobu przeniesienia oraz zaproponowanie środków zaradczych minimalizujących i zapobiegających nieprzyjęciu się roślin,

g) ze względu na wyjątkowe w skali kraju stwierdzenie jaskra srebrzystego, znanego dotychczas z najwyższych partii gór oraz wyjątkowo rzadkie w skali Wielkopolski stwierdzenie kozłka całolistnego Valeriana simplicifolia, należy w raporcie przedstawić opis warunków obserwacji (data, dokładna lokalizacja, dokumentacja fotograficzna).

 

3. Z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód.

a) szczegółowe opisanie sposobu realizowania celów, dla których planuje się budowę przedmiotowego zbiornika

b) przedstawienie bilansu wód planowanego zbiornika wodnego ze szczegółowym opisem, z uwzględnieniem minimalnych i maksymalnych przepływów, w tym przepływu nienaruszalnego w rzece Miała ( z podaniem sposobu jego wyznaczenia), zmian przepływu     w poszczególnych miesiącach roku, parowania oraz ewentualnych rozbiorów wody, np. na cele rolnicze i leśne,

c) przedstawienie informacji na temat stanu gospodarki wodno-ściekowej w obszarze oddziaływania zbiornika, a także jej wpływu na jakość wód zbiornika,

d) przedstawienie opisu budowy geologicznej i hydrogeologicznej w obrębie oddziaływania zbiornika z uwzględnieniem związków hydraulicznych wód gruntowych z wodami powierzchniowymi (obszary drenażu i zasilania), poziomów wodonośnych, GZWP; zagadnienia te winny być przedstawione w formie opisowej i graficznej,

e) przedstawienie informacji dotyczących najbliżej położonych ujęć wód podziemnych wraz  z ich strefami ochronnymi oraz przedstawienie wpływu planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia,

f) przedstawienie przedmiotowego przedsięwzięcia na tle mapy geologicznej

g) przedstawienie sposobów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze planowanej inwestycji z uwzględnieniem wskaźników i punktów pomiarowych,

h) przedstawienie opisu oddziaływania zbiornika na tereny przyległe, w tym informacji odnośnie wystąpienia ewentualnych podtopień, wraz z przedstawieniem zagadnień na załączniku graficznym,

i) przedstawienie wpływu planowanej inwestycji na istniejące warunki wodne poniżej zbiornika,

j) opisanie zagrożeń wynikających z budowy oraz eksploatacji zbiornika z uwzględnieniem erozji wgłębnej, spływu substancji biogennych z terenów przyległych do zbiornika, kolmatacji zbiornika, a także zagrożenia powodziowego w przypadku awarii zbiornika,

k) załączenie do raportu dokumentacji hydrogeologicznej

4. Wskazanie i opisanie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych, na której położone będzie planowane przedsięwzięcie oraz naniesienie lokalizacji planowanej inwestycji na mapę Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd); w tym ustalenie, które oddziaływania planowanego przedsięwzięcia mogą wpłynąć na jakość wód JCW i na które z elementów jakości wód będą oddziaływać (w przypadku JCWP elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne wraz z ich składowymi); w oparciu o dokonaną ocenę określenie, czy realizacja przedsięwzięcia wpłynie na pogorszenie stanu wód JCW lub uniemożliwi osiągnięcie celów środowiskowych i czy możliwe jest ograniczenie i zminimalizowanie tego oddziaływania oraz zaproponowanie działań mających na celu ograniczenie tego wpływu; w przypadku wpływu planowanego przedsięwzięcia na pogorszenie lub utrudnienie/uniemożliwienie osiągnięcia przez ww. JCW celów środowiskowych, jednoznaczne wykazanie, że dla realizacji planowanej inwestycji zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy Prawo wodne, w tym rozważenie, czy cele jakim ma służyć inwestycja nie mogą zostać zrealizowane w inny sposób niż realizacja planowanego przedsięwzięcia.

 

5. Z zakresu gospodarki odpadami

a) określenie rodzajów i szacunkowych ilości (w Mg/rok) wszystkich wytwarzanych odpadów na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia

b) szczegółowe przedstawienie sposobu magazynowania i dalszego zagospodarowania odpadów na poszczególnych etapach przedsięwzięcia

c) wskazanie sposobów zapobiegania powstawania  odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

d) przedstawienie informacji na temat sposobu oraz miejsca zagospodarowania powstałych mas ziemnych.

 

6. Przedstawienie informacji o oddziaływaniu na dobra materialne należące do osób trzecich oraz na dobra  kultury z określeniem skali oddziaływania, jego zasięgu oraz sposobów zapobiegania lub minimalizacji oddziaływania.

7. Szczegółową analizę wariantów planowanego przedsięwzięcia, w tym wariantu polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia oraz przedstawienie co najmniej jednego racjonalnego wariantu alternatywnego biorąc pod uwagę np. możliwość posadowienia obiektów w innej lokalizacji, rozważenia innych jego parametrów, zastosowania innych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.      W tym należy wskazać wybrany do realizacji wariant przedsięwzięcia.

8. Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.

9. Przedstawienie informacji o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

 

Inwestor:

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Rejonowy Oddział w Pile

ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

 

Uzasadnienie

        W dniu 17.12.2013 r. do Wójta Gminy Drawsko wpłynął wniosek Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań, Rejonowy Oddział w Pile o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiornika wodnego Piłka”  

W ramach realizacji inwestycji planuje się wybudować zbiornik wodny w dolinie rzeki Miała, na terenie gminy Drawsko w powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim. Inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach górskich, leśnych, obszarach wybrzeży morskich. Dana nieruchomość nie jest terenem o znaczeniu historycznym, kulturowym czy archeologicznym.

      Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 66 lit d i 88 lit e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.


          W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z  dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) przedmiotowy wniosek został przedłożony w dniu 28 grudnia

2012 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu do zaopiniowania.

W odpowiedzi na wniosek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

w dniu 11 stycznia 2013 r. (data wpływu 14.01.2013 r.) znak ON NS-72/2/1-3/13 stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 18 stycznia 2013 r. (data wpływu 22.01.2013 r.) znak WOO-I.4240.473.2012.AR1 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Obiekt będzie zbiornikiem powstałym w naturalnej dolinie cieku z łagodnie wyprofilowanymi skarpami na fragmencie linii brzegowej.

Celem budowy zbiornika jest:

- gromadzenie wody do nawodnień gruntów wsi położonych poniżej zapory przy

wykorzystaniu piętrzenia na jazach,

- transformacja fali powodziowej,

- wykorzystanie wody do ochrony przeciwpożarowej dla Piłki i pobliskich wsi oraz

obszarów leśnych,

- wykorzystanie wody i terenów przy zbiorniku dla wypoczynku, turystyki wodnej

i wędkarstwa.

Niezależnie od w/w celów projektowany obiekt należy do zakresu przedsięwzięć melioracji

podstawowych i z punktu widzenia zadań gospodarki wodnej, będzie nie tylko retencjonował

wodę dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa, ale także przyczyni się do poprawienia warunków

wodnych w glebie w obrębie przyszłego zbiornika.

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie czaszy zbiornika oraz podniesienie fragmentu terenu obrzeża akwenu gruntem

uzyskanym z wykopów,

- budowa ziemnej zapory czołowy wraz z niezbędną infrastrukturą – budowla przelewowoupustowa,

- regulację rzeki Miała na odcinku  poniżej zapory,

- przebudowę przepustu (kładki) w km 19+058,

- przebudowę linii energetycznych kolidujących z inwestycją.

Piętrzenie wody w zbiorniku nastąpi w wyniku wybudowania zapory ziemnej, oraz

budowli przelewowo-upustowej, umożliwiającej manewrowanie wielkością odpływu wody.

Utrzymanie i regulacja poziomów – podpiętrzenia i zrzuty wód, będzie się odbywać przy użyciu budowli przelewowo-upustowej zlokalizowanej w korpusie zapory.

Teren planowanej inwestycji położony jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza Notecka PLB300015 i obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Puszcza Notecka, który obecnie nie posiada obowiązujących zakazów. Ponadto w odległości ok. 6 km w górę rzeki znajduje się obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Miały PLH300042. W zasięgu oddziaływania inwestycji występuje 124 gatunki roślin, w tym 7 gatunków chronionych. W związku z tym w raporcie o oddziaływaniu na środowisko konieczne jest przedstawienie działań kompensacyjnych, w tym miejsca, terminu i sposobu przeniesienia gatunków chronionych. Większość tych gatunków ma bardzo wąskie spektrum ekologiczne i wymaga do życia odpowiednik siedlisk. Wskazanie takich miejsc, w które planuje się przesadzić te rośliny jest utrudnione, gdyż takich siedlisk w okolicy nie ma lub są rzadkie.

Mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany, oraz występowanie chronionych i niezwykle rzadkich gatunków roślin, duże prawdopodobieństwo występowania cennych siedlisk przyrodniczych, planowaną wycinkę drzew i krzewów w dolinie rzeki, a także uwzględniając charakter i skalę inwestycji, ingerencję na warunki hydrologiczne w rejonie przedsięwzięcia stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia w zakresie opisanym w pkt. 1-9 postanowienia. Ponadto w raporcie Inwestor winien opisać analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia, przy czym wariantowanie może dotyczyć aspektów lokalizacyjnych, rodzajów technologii, rozwiązań technicznych. Z uwagi na charakter i skalę inwestycji wskazano na konieczność dokonania analizy konfliktów społecznych związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20 stron na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.


Otrzymują:

1.        Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

2.        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

3.        P.P.I.S w Czarnkowie

4.        a/a

5.        Pozostałe strony zgodnie z art. 49 K.p.a

 Wyświetleń strony: 2212
Data wytworzenia: 24-01-2013, 13:16:48 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-01-2013, 13:19:20 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 24-01-2013, 16:10:37 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego