Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko”


OS.6220.3.12                                                                                   Drawsko 24 stycznia 2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Zgodnie z art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn: „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko”

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Piłka, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Marylin oraz na bip Drawsko.

Wójt Gminy Drawsko

Marek TchórzkaWyświetleń strony: 1262
Data wytworzenia: 24-01-2013, 13:00:21 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-01-2013, 13:13:41 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 21-07-2015, 20:42:02 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego