Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.


Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

 „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych - przez Odlewnię Żeliwa "DRAWSKI" S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie" .
 
 
                                                                                  Drawsko, dnia 22 czerwca 2017r.
GK-OŚ.6220.3.2017.AG
 
          OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.) działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości
zawiadamiam strony postępowania o wydanym w dniu 22 czerwca 2017r. postanowieniu
GK-OŚ.6220.3.2017.AG o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych - przez Odlewnię Żeliwa "DRAWSKI" S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie”, na wniosek Odlewni Żeliwa „DRAWSKI” S.A. z siedzibą ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej strony mogą być powiadamiane przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
W związku z powyższym niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy w Drawsku w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminadrawsko.pl , na stronie internetowej Urzędu Gminy Drawsko
www.gminadrawsko.pl .
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku,
ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, I piętro w godzinach:
Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek – piątek od 7.00 do 15.00
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Anna Fręś
Z-ca Wójta Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 711
Data wytworzenia: 22-06-2017, 14:31:43 przez Administrator
Opublikowano: 22-06-2017, 14:33:46 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 22-06-2017, 14:43:05 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego