Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A.


                                                                                  Drawsko, dnia 7 czerwca 2017r.
GK-OŚ.6220.3.2017.AG
 
OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 49 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.) działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości
 
że postanowienie dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie.” na skutek złożonego wniosku przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. z siedzibą ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn nie mogło zostać wydane w ustawowym terminie ze względu na złożoność sprawy oraz konieczność uzyskania opinii Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ww. sprawie.
Wobec powyższego zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do dnia
15 sierpnia 2017r.
W związku z powyższym, informuję, że stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami sprawy, znajdującymi się w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku, ul Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, I piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na BIP Gminy Drawsko.
 
Anna Fręś
Z-ca Wójta Gminy Drawsko
 Wyświetleń strony: 650
Data wytworzenia: 07-06-2017, 13:21:20 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 07-06-2017, 13:22:41 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego