Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st


                                                                                  Drawsko, dnia 28 kwietnia 2017r.
GK-OŚ.6220.3.2017.AG
 
OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 j.t) działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
podaje do publicznej wiadomości
           że w dniu 16 marca 2017r. na wniosek firmy Odlewnia „DRAWSKI” S.A. z siedzibą, ul. Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych - przez Odlewnię Żeliwa "DRAWSKI" S.A., zlokalizowaną przy ul. Szosa Dworcowa 30, w miejscowości Drawski Młyn, gmina Drawsko, woj. wielkopolskie”.
      Jednocześnie informuję, że ww. wniosek w trybie art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 j.t) i art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.), został przesłany do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Czarnkowie oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

       W związku z powyższym, informuję, że stronom przysługuje prawo zapoznania się z dokumentami sprawy, znajdującymi się w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku, ul Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pokój nr 19, I piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść uwagi i wnioski w terminie
14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn oraz na BIP Gminy Drawsko.
 
 
Marek Tchórzka
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 Wyświetleń strony: 550
Data wytworzenia: 28-04-2017, 14:09:45 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-04-2017, 14:10:18 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego