Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi


Projekt

Uchwała nr……………….

Rady Gminy Drawsko

z dnia  …………………… r.

 

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

      Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118 j.t. ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.). Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym   Programem określa uchwała budżetowa Gminy na 2015 rok.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

 Wyświetleń strony: 2688
Data wytworzenia: 20-10-2014, 22:31:13 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-10-2014, 22:32:17 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego