Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I


OS.6220.3.13                                                                       

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j. t) w związku z art. 63 ust. 2  ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 17 lipca 2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie

o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Wydobycie Kruszywa Naturalnego  ze złoża Kawczyn – I"

 

W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie bip Urzędu Gminy Drawsko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kawczyn.

                                                                          WÓJT GMINY DRAWSKO    

                                                                                      Marek Tchórzka

                                                                                                       

                                                                          

 Wyświetleń strony: 3278
Data wytworzenia: 17-07-2013, 12:25:24 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 17-07-2013, 12:27:53 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 17-07-2013, 12:29:23 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego