Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71


OS.6220.10.13                                                                       
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
 
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j. t) w związku z art. 63 ust. 2  ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235 j.t.)
 
 
zawiadamiam,
 
 
że dnia 2 stycznia 2014 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
 
 
W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19
 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie bip Urzędu Gminy Drawsko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Piłka.
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
  


Wyświetleń strony: 3251
Data wytworzenia: 02-01-2014, 11:35:14 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2014, 11:36:28 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego