Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2


OS.6220.8.13                                                                       

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 j. t) w związku z art. 63 ust. 2  ustawy

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam,

 

że dnia 16 grudnia 2013 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie

o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 wraz z budową stacji transformatorowych i szafek pomiarowych, linii kablowych nn, SN prowadzących do istniejących linii napowietrznej 15kV, drogi dojazdowej, miejsc parkingowych, ogrodzenia, kontenera gospodarczego i innej niezbędnej infrastruktury do celów budowy i eksploatacji źródeł fotowoltaicznych.

 

W związku z powyższym informuję, że każdy ma prawo zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie bip Urzędu Gminy Drawsko, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drawski Młyn.


 Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

                                                                       

 

 

 

                                         

                                                                                                

                                                                                                       

                                                                      

                                                               Wyświetleń strony: 3285
Data wytworzenia: 16-12-2013, 15:24:12 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-12-2013, 15:25:58 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego