Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43


OS. 6220.4.2013                                                                             Drawsko 26 sierpnia 2013
 
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
 
Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013, poz. 267 j.t.) w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz 1227 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Drawsko
 
 
postanawia
 
odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
 
 
 
 
uzasadnienie
 
Dnia 21.06.2013 r. na wniosek Agrima Polska Sp. z o.o, ul. Budowlanych 1b, 78-600 Wałcz  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji    o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
 
Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zalicza się do przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.  Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW na działce nr 43 w miejscowości Piłka w gminie Drawsko. Powierzchnia działki wynosi 2,49 ha. Powierzchnia terenu zajętego wyłącznie przez panele fotowoltaiczne będzie wynosić około 2,13 ha. Działka na której realizowana będzie inwestycja stanowi grunty orne oraz łąki klas bonitacyjnych V oraz VI. Inwestor planuje posadowienie około 6000 sztuk ogniw fotowoltaicznych. Wykonane zostanie również przyłącze elektroenergetyczne. Moduły fotowoltaiczne zamontowane zostaną na aluminiowo-stalowych ramach połączonych  z osadzonymi w gruncie podporami nośnymi ze stali ocynkowanej. Energia elektryczna produkowana przez elektrownię będzie dostarczana do sieci elektroenergetycznej. Inwestor planuje zastosowanie 2 transformatorów kontenerowych, suchych w izolacji żywicznej oraz po 5 falowników 175 kV w 2 stacjach kontenerowych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia znajdują się grunty użytkowane rolniczo oraz drogi. Elektrownia fotowoltaiczna monitorowana będzie z wykorzystaniem nadzoru elektronicznego i nie wymaga stałego przebywania na jej terenie pracowników. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji będzie wiązała się z myciem paneli fotowoltaicznych raz w roku przy użyciu demineralizowanej wody. Do mycia paneli nie będą używane żadne środki chemiczne. Na etapie realizacji przedsięwzięcia teren zaplecza budowy wyposażony zostanie w przenośne kabiny sanitarne. Ścieki socjalne wywożone będą przez uprawnione podmioty do najbliższej oczyszczalni ścieków. Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza. Będzie ona głównie związana z procesami spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących przy budowie oraz emisją pyłu w związku z prowadzonymi pracami ziemnymi. Elektrownia fotowoltaiczna nie jest źródłem emisji substancji do powietrza. Jedyne emisje do powietrza na etapie eksploatacji związane będą z procesami spalania paliw w silnikach pojazdów przyjeżdżających w związku z koniecznością konserwacji, napraw i przeglądów instalacji. Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu pojazdów i znikomą częstotliwość prac, emisje te należy uznać za marginalne. Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 570 m od terenu inwestycji. Nie przewiduje się również, aby przekroczone zostały dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone w przepisach szczegółowych Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 2 lit e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Puszcza notecka PLB300015. Działka na której zaplanowano inwestycję jest obecnie użytkowana jako grunt orny oraz częściowo jako łąka. Zgodnie z informacjami na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie stwierdzono obecności gatunków chronionych. Przewidywany termin realizacji inwestycji to luty – maj 2015 r. Inwestycja wykonana zostanie w około 10 tygodni. Mając na uwadze lokalizację planowanego przedsięwzięcia na gruntach użytkowanych rolniczo oraz ww. działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na gatunki ptaków i ich siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Teren planowanej inwestycji znajduje się w obszarze Natura 2000 i z tego powodu podczas ewentualnego planowania obsiania terenu inwestycji trawą, należy mieć na uwadze zapisy z art. 120 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm) zabraniające wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym środowisku roślin, zwierząt i grzybów gatunków obcych. I inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodowała trans granicznego oddziaływania. W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit e cyt ustawy dotyczących ryzyka wystąpienia poważnej awarii należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją oraz po uzyskaniu  postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2013 r.(data wpływu 22.08.2013 r) znak WOO-I.4240.466.2013.EM, i opinii Państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Czarnkowie, który  opinią sanitarną z dnia 25 lipca 2013 r. (data wpływu 30.07.2013 r.) znak ON.NS-72/2/1-27/13 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy cytowanej na wstępie stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie polegające na Budowie elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko, powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka, jednostka ewidencyjna 300203 2 Drawsko
  nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Dlatego też tutejszy organ kierując się powyższym stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.       W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
  
                                                        pouczenie
 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje prawo wniesienia zażalenia.
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyświetleń strony: 3643
Data wytworzenia: 26-08-2013, 12:48:38 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 26-08-2013, 12:50:35 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego