Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ochrona zwierząt 

Uchwała nr XLVI/277/2014 

 RADY GMINY DRAWSKO 

                                                                                  z dnia 19 marca 2014 roku 

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

          Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) w związku z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013 poz. 856 j.t.)

  

Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

  

§ 1. Określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/194/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 3462
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:41:36 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:41:44 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 17-04-2014, 11:28:15 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego