Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst


OS.6220.1.15                                                                                   Drawsko 28 sierpnia 2015
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
           Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm) działając na podstawie art. 63 ust 5   art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t.)
 
 
zawiadamia się, że
 
 
 
 w dniu 28 sierpnia 2015 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie      o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko” do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 
 Na powyższe postanowienie nie przysługuje zażalenie
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Chełst oraz na bip Drawsko.
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka

OS.6220.1.15                                                                                    Drawsko 28 sierpnia 2015

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t) art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm),

 

Postanawiam,

 

zawiesić postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko” 

 do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest:

 

Arkadiusz Urbaś ul. Światowida 4/6, 64-920 Piła.

 

 

Uzasadnienie

 

        W dniu 17.06.2015 r.  wpłyną wniosek Pana Arkadiusza Urbaś zamieszkałego ul. Światowida 4/6, 64-920 Piła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko”    

 

      Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

 

 

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z  dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm) przedmiotowy wniosek został przedłożony w dniu 25 czerwca

2015 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu do zaopiniowania.

W odpowiedzi na wniosek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

w dniu 10 lipca 2015 r. (data wpływu 13.07.2015 r.) znak ON NS-72/2/1-29/15 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 05.08.2015 r.) znak WOO-IV.4240.743.2015.AK3 wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W toku postępowania Wójt Gminy Drawsko w dniu 26 sierpnia 2015 r. wydał postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.        Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Poznaniu. Oddział w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

2.        Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

3.        Pan Władysław Schab, Chełst 48A, 64-733 Drawsko

4.        Pani Aniela Kubiś, Chełst 22, 64-733 Drawsko

5.        Pani Teresa Kubiś, Chełst 22, 64-733 Drawsko

6.        Pan Roman Kubiś Chełst 22, 64-733 Drawsko

7.        Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

8.        Arkadiusz Urbaś, ul. Światowida 4/6, 64-920 Piła

9.        a/a

 

 

 

Do wiadomości

1.        RDOŚ w Poznaniu

2.        PPIS w Czarnkowie

 

 

 

                                                                                                           


Wyświetleń strony: 2596
Data wytworzenia: 28-08-2015, 14:42:23 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-08-2015, 14:45:44 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 28-08-2015, 14:46:51 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego