Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst


OS.6220.1.15                                                                                   Drawsko 26 sierpnia 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2013 poz 267.) działając na podstawie art. 33 ust. 1

w związku z art. 79 ust. 1 i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa              w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamia się, że

 

 w dniu 26 sierpnia 2015 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie

o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko” 

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Chełst oraz na bip Drawsko.


Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

   

 

OS.6220.1.15                                                                                    Drawsko 26 sierpnia 2015

 

  

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 66 , art. 68  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm), a także § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogąco znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w związku z wnioskiem Pana Arkadiusza Urbaś zamieszkałego ul. Światowida 4/6, 64-920 Piła  postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko” 

 

 

Postanawiam,

 

przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określam zakres raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

 

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko powinien być wykonany zgodnie z art. 66 ustawy ooś, a w szczególności zawierać analizę niżej podanych zagadnień:

 

1.      Z zakresu ochrony przyrody

1)      Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Przy opisie należy uwzględnić potencjalny skład gatunkowy ryb reofilnych, który uległ zaburzeniu przez obecnie funkcjonujący jaz.

2)      Opis oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na przyrodę i krajobraz. Opis wpływu powinien obejmować również wpływ na ichtiofaunę rzeki Miała i jezior: Białego i Kruteckiego.

3)      Analizę wpływu inwestycji na drożność korytarza ekologicznego, jakim jest dolina rzeki Miała.

4)      Przy opisie działań minimalizujących wpływ przedsięwzięcia na środowisko szczegółowo opisać przepławkę, w tym jej parametry, min.: długość, szerokość, spadek dna, prędkość przepływu wody, różnicę  prędkości wody w przepławce i nurcie rzeki, opisać połączenie dna rzeki z dnem przepławki, opisać elementy strukturalne tworzące dno przepławki.

5)      Ocenić efektywność planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego parametrów i minimalnych wymagań gatunków ryb występujących lub mogących potencjalnie występować w dorzeczu rzeki Miała.

2.      Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony wód i środowiska gruntowo-wodnego

1)      Przedstawić rozwiązanie techniczne i organizacyjne planowane do zastosowania na etapie realizacji przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności określenie lokalizacji oraz sposobu wykonania i użytkowania bazy materiałowo-sprzętowej oraz wskazanie zabezpieczeń środowiska wodnego i gruntowo-wodnego przed możliwością ich zanieczyszczenia w związku z prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi.

2)      Przedstawić charakterystykę hydrologiczną rzeki Miała oraz jej zlewni i określić, jak planowane prace wpłyną na zmianę ilości i dynamiki przepływu wody w rzece, a w konsekwencji na dotychczasowy sposób gospodarowania wodami w rzece.

3)      Opisać przewidywane zmiany stosunków hydrologicznych zarówno w wyniku realizacji, jak i nie podjęcia realizacji planowanego przedsięwzięcia.

4)      Określić usytuowanie przedsięwzięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód śródlądowych i dokonać analizy możliwości wystąpienia wpływu planowanej inwestycji na wymienione wyżej tereny.

5)      Podać informacje dotyczące najbliżej położonych ujęć wód podziemnych oraz odnieść się do możliwości wystąpienia wpływu planowanego przedsięwzięcia na te ujęcia.

6)      Przedstawić analizę możliwego wpływu inwestycji na tereny przyległe (na dobra materialne), wskazując na załączniku graficznym obszary zagrożone potencjalnym ryzykiem zalania lub podtopienia (wraz z określeniem ich powierzchni), mogącego wystąpić w wyniku realizacji inwestycji. Przedstawić rozwiązania w zakresie zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu inwestycji na tereny przyległe.

7)      Ocenić wpływ przedsięwzięcia na jednolite części wód: „Miała od dopływu z Pęckowa do ujścia” PLRW600020188929, „Jezioro Białe” PLLW10858 i „Jezioro Kruteckie” PLLW10857 i odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz wyjaśnić, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Odpowiedź proszę uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

3.      Z zakresu ochrony klimatu:

1)      Wyjaśnić, w jaki sposób przedsięwzięcie może wpłynąć na zmiany klimatu na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji i czy przewidziano rozwiązania łagodzące zmiany.

2)      Ocenić odporność przedsięwzięcia na przewidywane zmiany klimatu, tj. opisać ewentualne działania minimalizujące.

4.      Z zakresu ochrony bioróżnorodności:

1)      Ocenić wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność i wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wpłynie na utratę różnorodności gatunków, w tym gatunków chronionych na mocy przepisów dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej oraz czy wpłynie na bogactwo gatunków lub skład gatunkowy siedlisk na badanym obszarze, w tym wyjaśnić czy przedsięwzięcie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utratę i fragmentację siedlisk, a także czy wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcję ekosystemu, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji p[przedsięwzięcia.

2)  Wyjaśnić, czy przedsięwzięcie wywoła pośrednio lub bezpośrednio szkody, utratę lub fragmentację siedlisk, a także czy wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcje ekosystemu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Uzasadnienie

 

W dniu 17.06.2015 r.  wpłyną wniosek Pana Arkadiusza Urbaś zamieszkałego ul. Światowida 4/6, 64-920 Piła w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko”    

W ramach realizacji inwestycji planuje się montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko.

Planowane przedsięwzięcie jest wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1  ustawy z  dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. 2013 r. poz. 1235 j.t) przedmiotowy wniosek został przedłożony w dniu 25 czerwca

2015 r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Czarnkowie oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu do zaopiniowania.

W odpowiedzi na wniosek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie

w dniu 10 lipca 2015 r. (data wpływu 13.07.2015 r.) znak ON NS-72/2/1-29/15 odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 05.08.2015 r.) znak WOO-IV.4240.743.2015. AK.3. wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a tym samym konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając na uwadze dwie opinie oraz fakt, iż przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu dla w/w przedsięwzięcia w zakresie opisanym

w pkt. 1-4 postanowienia.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

1.        Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych W Poznaniu. Oddział w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła

2.        Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków

3.        Pan Władysław Schab, Chełst 48A, 64-733 Drawsko

4.        Pani Aniela Kubiś, Chełst 22, 64-733 Drawsko

5.        Pani Teresa Kubiś, Chełst 22, 64-733 Drawsko

6.        Pan Roman Kubiś Chełst 22, 64-733 Drawsko

7.        Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków

8.        Arkadiusz Urbaś, ul. Światowida 4/6, 64-920 Piła

9.        a/a

 

 

 

Do wiadomości

1.        RDOŚ w Poznaniu

2.        PPIS w Czarnkowie

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 Wyświetleń strony: 2333
Data wytworzenia: 26-08-2015, 14:13:28 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 26-08-2015, 14:16:37 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 26-08-2015, 14:20:21 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego