Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko


OS.6220.1.15                                                                         Drawsko 25 czerwca 2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Zgodnie z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz 267 ze zm.) działając na podstawie art. 33 ust. 1

w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 j.t)

 

Wójt Gminy Drawsko

podaje do publicznej wiadomości

 

 

informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn:  „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko” 

 

 

W związku z powyższym informuję, że każdy może się zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Drawsko pokój nr 19.

Jednocześnie na podstawie art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 poz. 1235 j.t.)Wójt Gminy Drawsko wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Chełst oraz na bip Drawsko.

                                     Wójt Gminy Drawsko

                                      Marek Tchórzka                              

                                                                                      Wyświetleń strony: 2724
Data wytworzenia: 25-06-2015, 14:29:50 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 25-06-2015, 14:36:08 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego