Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst


OS.6220.1.15                                                                               Drawsko 20 października 2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) działając na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamia się, że

 

 

 

 w dniu 20 października 2015 r. w związku z dostarczeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w miejscowości Chełst gm. Drawsko  zostało wydane przez Wójta Gminy Drawsko postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji                o środowiskowych uwarunkowania dla w/w przedsięwzięcia

 

 Na powyższe postanowienie  nie przysługuje zażalenie

 

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Drawsku, tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Chełst, oraz na bip Drawsko.

 

   

Wójt Gminy Drawsko

     Marek Tchórzka

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Wyświetleń strony: 2283
Data wytworzenia: 20-10-2015, 14:07:02 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-10-2015, 14:10:05 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 20-10-2015, 14:10:25 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego