Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko


                                                                                                                                              Drawsko 22.02.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko

Na podstawie artykułu 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 2 ustawy                      o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.(Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe” dla Gminy Drawsko, w dniach                 22 lutego 2013 r.  -  18 marca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, pok. Nr 19 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 19 ust. 7 Prawo energetyczne, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.  Uwagi i wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Drawsko, pocztą na adres Urzędu  Gminy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   i wniosków jest Wójt Gminy Drawsko.

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz             o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), uchwalenie przez gminę pierwszych założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, o których mowa w art. 19 ustawy –  prawo energetyczne, lub ich aktualizacja powinna nastąpić w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

 

 

Wójt Gminy Drawsko

  Marek TchórzkaWyświetleń strony: 2955
Data wytworzenia: 22-02-2013, 14:55:11 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-02-2013, 14:56:22 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego