Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na dyrektora SP w Piłce


 Zarządzenie nr   38/2017
Wójta Gminy Drawsko
z dnia 17 maja 2017 roku
 
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce,
 
Na podstawie art. 36a ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 2), art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016, poz. 1943 ze. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i § 1 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., dz. u. 60 poz.. 373 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce.
 
§ 2
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drawsko.
 
§ 3
Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Kadr, Płac i Ubezpieczeń społecznych.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Drawsko
Marek Tchórzka
  
 
                                                                                  Załącznik do zarządzenia Nr   38 /2017
                                                                                  Wójta Gminy Drawsko z dnia  17.05.2017 r.
 
 
Wójt Gminy Drawsko
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce,
 
 
I.                   Wymagania niezbędne:
1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), spełnia łącznie następujące wymagania:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.).
 
2. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce i spełnia wymagania określone w punkcie 1 pkt 2-9.
 
 
II   Wymagane dokumenty:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce,
b) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
      – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
      – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
      – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby
      niebędącej nauczycielem,
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych   (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm.).
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.)
k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm ) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 
Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
 
III Sposób i termin składania ofert:
     Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
     i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Piłce”, w terminie do 2 czerwca  2017 r. do godz. 14:30, w Urzędzie Gminy Drawsko  ul. Powstańców Wlkp. 121,  64-733 Drawsko – pokój nr 10 –, sekretariat.
    Oferty, które wpłyną ( zostaną doręczone ) do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą    
    rozpatrywane.
 
     IV Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Drawsko w
     trybie i na zasadach określonych w art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
     oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.)
   
    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną    
    powiadomieni indywidualnie.
 
 


Wyświetleń strony: 1639
Data wytworzenia: 17-05-2017, 12:13:38 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 17-05-2017, 12:15:00 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego