Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice”


OS.6220.1.13                                                                                      Drawsko 17 maja 2013

 

DECYZJA

 

Na podstawie art.105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2013 r. złożonego przez Nadleśnictwo Potrzebowice,

umarzam postępowanie

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec  w Nadleśnictwie Potrzebowice”

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. do Wójta Gminy Drawsko wpłynął wniosek Nadleśnictwa Potrzebowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które jednocześnie wymagają uzyskania jednej z decyzji, o których mowa  w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 213, poz 1397) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane przedsięwzięcie polegające na:  Przebudowie drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja będzie polegać na przebudowie drogi leśnej i pożarowej na odcinku   o długości 3,8 km. Planuje się wykonanie jezdni o szerokości 3,5 m z poboczami o szerokości o,75 m, a także wykonanie mijanek co około 300 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowego przedsięwzięcia nie można zakwalifikować do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, przed jego realizacją nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest zatem bezprzedmiotowe.

            Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

 

POUCZENIE

            Na decyzję służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

 

                                                                      Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 4170
Data wytworzenia: 17-05-2013, 12:39:42 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 17-05-2013, 12:42:14 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego