Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 8159
2 Stanowiska pracy 6713
3 Sołectwa 6552
4 Struktura organizacyjna 5156
5 Konkursy, ogłoszenia, informacje 4845
6 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 4649
7 Skład Rady Gminy 4544
8 Młodociani pracownicy – dokształcanie 4205
9 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 4142
10 Wójt 3992
11 Godziny urzędowania 3971
12 Uchwały - 2012/2013 3930
13 Regulamin organizacyjny urzędu 3792
14 Komisje Rady Gminy 3786
15 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 3743
16 Kalendarz imprez 3691
17 Gospodarka odpadami 3628
18 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 3538
19 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 3526
20 Instrukcja korzystania z BIPu 3494
21 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3459
22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 3450
23 Wnioski do pobrania 3404
24 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3376
25 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 3355
26 Sołectwa, jednostki organizacyjne 3351
27 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 3251
28 Statut Gminy Drawsko 3250
29 Komunalizacja mienia 3225
30 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 3174
31 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3147
32 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3108
33 Rejestry 3105
34 Wycinki drzew 3090
35 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 3082
36 Oświadczenia majątkowe radnych 3034
37 Plany, programy, regulaminy 3010
38 Edukacja ekologiczna 2973
39 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 2946
40 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2944
41 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 2916
42 2013 Rok 2893
43 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 2857
44 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 2856
45 2012 rok 2845
46 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 2829
47 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 2811
48 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 2789
49 Ochrona zwierząt 2761
50 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2756
51 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 2756
52 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 2753
53 Zdrowie 2739
54 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 2721
55 2014 Rok 2700
56 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 2677
57 Pomoc publiczna w 2014 r. 2669
58 Składy obwodowych komisji wyborczych 2665
59 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 2651
60 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2639
61 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 2630
62 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 2630
63 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 2621
64 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 2618
65 Konsultacje społeczne 2013 2602
66 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 2591
67 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2579
68 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 2575
69 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2564
70 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 2547
71 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 2538
72 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 2532
73 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 2519
74 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2501
75 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 2482
76 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 2476
77 2015 rok 2454
78 Azbest - gminny program 2442
79 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 2440
80 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 2439
81 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 2419
82 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 2407
83 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2403
84 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 2395
85 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 2392
86 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 2389
87 Obwieszczenie o obwodach głosowania 2359
88 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 2355
89 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 2352
90 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 2335
91 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2329
92 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2328
93 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 2324
94 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 2305
95 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2284
96 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 2281
97 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 2278
98 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2278
99 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 2274
100 Obw. o numerach komitetów list 2271
101 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 2270
102 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2263
103 Wybory na Prezydenta RP - plakat 2262
104 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 2251
105 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 2251
106 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 2232
107 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 2226
108 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 2224
109 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2214
110 Wyniki wyborów II tura 2206
111 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 2204
112 Skład obwodowych komisji wyborczych 2201
113 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2200
114 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2192
115 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 2192
116 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 2188
117 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 2188
118 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2177
119 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 2173
120 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2172
121 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2165
122 Zestawienie wyborów 2146
123 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2136
124 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2136
125 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2136
126 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2103
127 Statut Urzędu Gminy Drawsko 2103
128 Udostępnienie spisu wyborców 2093
129 Zgłoszenie kandydatów 2084
130 Dopisywanie do spisu wyborców 2083
131 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2078
132 Terminy polowań zbiorowych 2077
133 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 2061
134 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2061
135 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2059
136 Obwieszczenie o obwodach 2054
137 Inf. o osob. niep. 2041
138 Zgł. kandydatów 2038
139 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 2032
140 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2031
141 Prace w komisji 2030
142 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 2015
143 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2011
144 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2008
145 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1994
146 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 1977
147 Obw. o okręgach wyborczych 1976
148 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1973
149 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1969
150 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 1969
151 Wniosek o pełn. w głosowaniu 1951
152 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 1941
153 Zaświadczenie o prawie do głosowania 1938
154 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 1937
155 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 1935
156 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 1933
157 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 1932
158 Zarządzenie wojewody - kalendarz 1929
159 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 1928
160 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 1924
161 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 1923
162 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 1903
163 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 1903
164 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 1896
165 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 1892
166 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 1887
167 Księga rejestrowa instytucji kultury 1881
168 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 1864
169 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 1854
170 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 1853
171 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 1850
172 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 1838
173 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 1837
174 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 1835
175 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 1830
176 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 1820
177 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 1809
178 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 1808
179 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 1791
180 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1783
181 Pomoc publiczna 2015 1782
182 Komunikap PPIS w Czarnkowie 1777
183 2016 rok 1759
184 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 1755
185 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 1733
186 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 1700
187 Polityka cookies 1697
188 Azbest 2017 r. 1690
189 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 1685
190 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 1649
191 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1637
192 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 1635
193 Obowiązek nauki 1622
194 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 1613
195 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 1604
196 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 1595
197 Nabór na stanowisko 500+ 1588
198 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1527
199 Jezioro Piast w Kwiejcach 1519
200 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1507
201 Jezioro Moczydlo w Marylinie 1503
202 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1485
203 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1448
204 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 1445
205 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1442
206 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 1440
207 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 1431
208 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 1418
209 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 1409
210 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 1404
211 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1365
212 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1354
213 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1353
214 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 1332
215 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1327
216 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1320
217 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1317
218 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1304
219 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 1287
220 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 1265
221 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1255
222 WPF 2013 1244
223 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 1228
224 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1211
225 Budżet 2013 1211
226 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1205
227 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1191
228 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1165
229 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1164
230 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1161
231 Budżet 2014 1156
232 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1155
233 Budżet 2015 1148
234 WPF 2015 1137
235 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1127
236 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 1122
237 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1111
238 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 1101
239 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1098
240 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1098
241 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 1097
242 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 1094
243 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1087
244 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1077
245 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1075
246 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 1060
247 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1060
248 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1056
249 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1053
250 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1045
251 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1044
252 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1043
253 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1043
254 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1040
255 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1035
256 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1032
257 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1032
258 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1031
259 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1031
260 Pomoc publiczna w roku 2016 1031
261 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1030
262 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1027
263 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1025
264 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1024
265 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 1024
266 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1022
267 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1020
268 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1018
269 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1018
270 Wyprawka szkolna 1017
271 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1016
272 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1013
273 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1013
274 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1011
275 Nabór na dyrektora SP w Piłce 1011
276 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1005
277 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 1003
278 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1002
279 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 998
280 Dane kontaktowe 998
281 WPF 2014 996
282 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 992
283 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 989
284 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 988
285 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 985
286 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 984
287 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 983
288 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 981
289 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 980
290 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 975
291 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 973
292 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 972
293 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 971
294 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 970
295 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 969
296 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 969
297 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 969
298 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 967
299 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 966
300 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 966
301 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 964
302 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 963
303 2017 rok 962
304 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 957
305 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 956
306 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 952
307 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 951
308 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 950
309 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 949
310 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 949
311 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 948
312 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 948
313 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 947
314 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 946
315 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 942
316 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 942
317 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 937
318 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 936
319 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 935
320 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 933
321 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 933
322 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 933
323 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 931
324 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 931
325 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 927
326 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 927
327 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 920
328 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 919
329 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 919
330 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 919
331 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 916
332 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 916
333 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 914
334 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 912
335 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 908
336 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 905
337 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 903
338 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 903
339 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 903
340 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 902
341 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 900
342 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 900
343 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 897
344 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 895
345 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 895
346 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 895
347 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 894
348 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 893
349 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 891
350 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 890
351 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 890
352 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 889
353 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 886
354 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 885
355 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 883
356 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 882
357 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 880
358 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 878
359 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 878
360 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 877
361 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 876
362 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 875
363 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 874
364 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 873
365 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 872
366 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 871
367 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 865
368 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 865
369 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 864
370 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 863
371 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 861
372 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 860
373 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 860
374 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 857
375 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 857
376 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 856
377 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 855
378 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 855
379 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 852
380 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 852
381 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 850
382 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 850
383 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 849
384 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 848
385 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 842
386 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 842
387 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 837
388 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 832
389 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 829
390 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 827
391 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 825
392 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 825
393 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 824
394 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 818
395 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 814
396 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 813
397 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 806
398 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 805
399 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 805
400 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 799
401 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 798
402 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 794
403 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 791
404 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 790
405 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 789
406 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 781
407 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 777
408 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 776
409 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 773
410 Budżet 2016 767
411 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 767
412 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 764
413 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 763
414 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 762
415 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 761
416 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 761
417 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 760
418 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 759
419 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 758
420 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 757
421 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 754
422 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 753
423 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 751
424 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 751
425 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 748
426 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 748
427 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 746
428 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 744
429 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 741
430 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 737
431 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 736
432 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 735
433 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 734
434 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 733
435 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 733
436 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 732
437 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 731
438 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 731
439 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 730
440 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 727
441 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 726
442 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 726
443 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 725
444 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 724
445 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 721
446 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 719
447 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 715
448 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 715
449 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 714
450 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 713
451 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 712
452 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 712
453 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 711
454 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 710
455 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 710
456 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 710
457 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 708
458 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 708
459 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 706
460 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 706
461 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 705
462 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 704
463 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 704
464 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 702
465 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 701
466 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 701
467 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 700
468 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 699
469 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 698
470 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 698
471 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 698
472 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 698
473 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 696
474 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 696
475 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 696
476 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 694
477 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 694
478 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 693
479 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 692
480 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 691
481 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 689
482 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 687
483 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 686
484 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 685
485 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 685
486 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 684
487 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 683
488 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 683
489 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 682
490 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 682
491 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 682
492 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 681
493 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 681
494 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 681
495 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 680
496 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 680
497 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 680
498 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 679
499 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 678
500 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 677
501 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 676
502 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 675
503 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 675
504 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 674
505 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 674
506 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 673
507 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 673
508 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 673
509 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 673
510 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 671
511 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 670
512 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 670
513 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 670
514 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 669
515 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 668
516 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 667
517 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 667
518 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 667
519 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 667
520 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 665
521 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 663
522 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 663
523 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 662
524 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 662
525 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 662
526 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 660
527 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 659
528 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 657
529 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 657
530 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 656
531 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 656
532 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 656
533 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 655
534 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 655
535 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 654
536 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 651
537 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 650
538 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 649
539 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 649
540 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 648
541 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 648
542 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 645
543 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 645
544 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 644
545 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 644
546 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 643
547 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 642
548 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 642
549 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 642
550 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 638
551 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 638
552 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 637
553 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 636
554 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 635
555 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 634
556 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 633
557 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 631
558 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 629
559 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 627
560 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 626
561 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 625
562 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 623
563 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 623
564 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 622
565 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 621
566 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 615
567 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 614
568 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 613
569 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 613
570 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 611
571 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 611
572 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 610
573 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 610
574 WPF 2016 609
575 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 609
576 Ocena jakości wody - SP Peckowo i WSPiA Kwiejce 608
577 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 607
578 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 607
579 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 605
580 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 605
581 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 604
582 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 604
583 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 604
584 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 603
585 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 602
586 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 602
587 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 601
588 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 599
589 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 597
590 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 594
591 Budżet 2017 592
592 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 592
593 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 589
594 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 588
595 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 588
596 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 587
597 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 586
598 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 586
599 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 584
600 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 583
601 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 582
602 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 582
603 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 581
604 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 580
605 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 579
606 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 578
607 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 578
608 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 575
609 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 571
610 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 570
611 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 569
612 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 569
613 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 569
614 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 567
615 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 567
616 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 566
617 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 565
618 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 564
619 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 564
620 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 564
621 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 563
622 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 563
623 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 560
624 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 558
625 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 558
626 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 558
627 Plan zamówień na 2017 rok 557
628 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 557
629 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 555
630 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 555
631 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 555
632 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 553
633 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 553
634 Nabór na stanowisko urzędnicze 550
635 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 549
636 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 549
637 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 549
638 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 549
639 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 547
640 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 545
641 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 545
642 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 544
643 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 543
644 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 542
645 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 541
646 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 539
647 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 538
648 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 537
649 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 537
650 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 535
651 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 535
652 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 533
653 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 533
654 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 531
655 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 529
656 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 528
657 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 528
658 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 527
659 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 527
660 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 525
661 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 524
662 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 523
663 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 522
664 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 520
665 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 520
666 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 519
667 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 516
668 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 516
669 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 515
670 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 514
671 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 514
672 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 514
673 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 514
674 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 514
675 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 513
676 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 512
677 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 511
678 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 511
679 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 508
680 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 506
681 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 506
682 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 504
683 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 501
684 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 501
685 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 499
686 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 499
687 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 499
688 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 497
689 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 496
690 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 492
691 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 490
692 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 490
693 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 488
694 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 488
695 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 487
696 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 487
697 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 484
698 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 482
699 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 482
700 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 478
701 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 477
702 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 472
703 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 472
704 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 471
705 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 470
706 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 467
707 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 467
708 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 465
709 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 464
710 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 461
711 Obwieszczenie dot. zawiadomienia stron z art. 10 kpa, przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. 461
712 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 461
713 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 461
714 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 461
715 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 459
716 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 459
717 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 458
718 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 458
719 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 458
720 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 457
721 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 456
722 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 454
723 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 454
724 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 453
725 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 451
726 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 446
727 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 445
728 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 443
729 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 441
730 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 440
731 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 439
732 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 439
733 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 438
734 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 437
735 WPF 2017 435
736 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 434
737 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 434
738 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 433
739 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 433
740 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 432
741 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 431
742 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 429
743 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 429
744 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 427
745 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 424
746 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 422
747 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 420
748 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 419
749 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 417
750 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 417
751 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 416
752 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 414
753 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 413
754 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 412
755 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 411
756 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 410
757 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 410
758 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 409
759 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 409
760 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 409
761 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 408
762 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 407
763 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 406
764 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 405
765 Obwieszczenie o wydanym Postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. 405
766 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 404
767 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 404
768 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 404
769 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 402
770 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 402
771 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 402
772 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 401
773 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 401
774 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 401
775 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 399
776 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 398
777 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 398
778 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 397
779 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 396
780 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 395
781 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 395
782 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 394
783 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 391
784 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 389
785 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 388
786 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 387
787 Przedłużenie terminu wydania postanowienia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej stabilności parametrów mechanicznych i użytkowych – przez Odlewnię Żeliwa „DRAWSKI” S.A. 386
788 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 386
789 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 385
790 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 384
791 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 382
792 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 379
793 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 377
794 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 377
795 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 377
796 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 377
797 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 375
798 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 374
799 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 373
800 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 372
801 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 372
802 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 370
803 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 368
804 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 368
805 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 367
806 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 367
807 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 367
808 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 367
809 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 366
810 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 365
811 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 364
812 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 363
813 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 363
814 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 360
815 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 360
816 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 359
817 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 357
818 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 357
819 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 357
820 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 356
821 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 356
822 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 356
823 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 355
824 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy mostu przez rzekę Miała 355
825 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 355
826 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 355
827 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 352
828 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 352
829 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 351
830 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 350
831 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 349
832 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 349
833 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 348
834 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 348
835 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 347
836 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 347
837 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 346
838 Harmonogram pracy nieodpłatnej pomocy prawnej 346
839 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 345
840 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 345
841 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 343
842 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 341
843 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 340
844 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 339
845 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 338
846 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 338
847 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 338
848 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 337
849 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 336
850 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 335
851 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 334
852 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 333
853 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 331
854 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 330
855 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 329
856 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 329
857 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, ..." 329
858 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 329
859 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 328
860 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 327
861 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 327
862 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 326
863 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 325
864 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 322
865 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 321
866 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 321
867 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 320
868 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 319
869 Budżet 2018 319
870 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 318
871 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 318
872 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 316
873 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 315
874 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 314
875 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 312
876 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 312
877 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 308
878 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 308
879 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 306
880 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 305
881 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 301
882 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 300
883 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 300
884 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 300
885 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 299
886 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 299
887 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 296
888 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 296
889 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 296
890 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 294
891 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 292
892 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 292
893 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 290
894 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 290
895 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 287
896 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 285
897 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 284
898 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 283
899 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 282
900 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 281
901 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 279
902 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 279
903 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 279
904 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 277
905 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 275
906 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 275
907 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 274
908 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 273
909 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 271
910 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 269
911 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 268
912 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 263
913 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 263
914 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 260
915 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 260
916 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 258
917 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 257
918 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 256
919 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 255
920 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 255
921 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 254
922 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 254
923 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 249
924 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 248
925 Plan zamówień na 2018 rok 245
926 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 245
927 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 244
928 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 236
929 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 234
930 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 233
931 WPF 2018 232
932 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 229
933 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 228
934 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 227
935 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 226
936 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 226
937 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 225
938 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 225
939 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 225
940 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 223
941 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 221
942 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 220
943 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 217
944 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 211
945 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 210
946 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 205
947 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 202
948 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 196
949 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 193
950 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 193
951 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 191
952 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 191
953 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 191
954 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 190
955 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 190
956 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 189
957 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 188
958 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 185
959 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 183
960 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 182
961 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 182
962 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 179
963 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 178
964 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 177
965 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 172
966 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 168
967 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 167
968 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 166
969 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 165
970 Uproszczona oferta na zadania publiczne 164
971 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 164
972 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 164
973 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 162
974 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 160
975 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 158
976 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 153
977 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 152
978 OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 152
979 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 149
980 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 149
981 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 149
982 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 149
983 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 149
984 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 148
985 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 146
986 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 146
987 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 146
988 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 144
989 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 144
990 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 141
991 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 141
992 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 140
993 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 140
994 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 139
995 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 138
996 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 138
997 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 138
998 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 138
999 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 136
1000 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 135
1001 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 134
1002 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 131
1003 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 129
1004 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 127
1005 Komunikat - uchwały antysmogowe 126
1006 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 126
1007 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 126
1008 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 126
1009 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 125
1010 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 125
1011 Pomoc publiczna 2017 124
1012 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 123
1013 2018 rok 123
1014 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 121
1015 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 118
1016 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 117
1017 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 116
1018 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 112
1019 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 111
1020 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 108
1021 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 107
1022 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 105
1023 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 104
1024 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 100
1025 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 99
1026 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 97
1027 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 96
1028 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 96
1029 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 95
1030 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 94
1031 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 94
1032 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 92
1033 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 92
1034 Żłobki i kluby dziecięce 91
1035 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 90
1036 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 89
1037 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 86
1038 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 85
1039 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 85
1040 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 84
1041 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 83
1042 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 81
1043 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 79
1044 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 78
1045 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 78
1046 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 77
1047 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 76
1048 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 76
1049 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 75
1050 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 74
1051 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 74
1052 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 70
1053 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 69
1054 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 69
1055 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 69
1056 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 68
1057 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 67
1058 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 66
1059 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 66
1060 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 65
1061 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 65
1062 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 65
1063 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 64
1064 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 64
1065 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 62
1066 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 62
1067 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 59
1068 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 57
1069 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 57
1070 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 57
1071 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 53
1072 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 53
1073 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 52
1074 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 51
1075 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 50
1076 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 50
1077 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 50
1078 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 50
1079 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 49
1080 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 49
1081 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 48
1082 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 47
1083 Dyżury Gminnej Komisji 47
1084 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 46
1085 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 45
1086 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 45
1087 Ocena jakości wody - Chełst 43
1088 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 43
1089 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 43
1090 Uchwała nr 5 42
1091 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 41
1092 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 39
1093 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 38
1094 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 38
1095 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 38
1096 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 37
1097 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 36
1098 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 36
1099 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 36
1100 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 36
1101 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 35
1102 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 34
1103 Uchwała nr 4 33
1104 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 32
1105 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 31
1106 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 30
1107 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 29
1108 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 28
1109 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 27
1110 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 26
1111 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 26
1112 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 26
1113 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 25
1114 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 24
1115 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 24
1116 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 24
1117 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 24
1118 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 22
1119 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 21
1120 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 21
1121 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 20
1122 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 19
1123 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 19
1124 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 18
1125 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 17
1126 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 16
1127 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 16
1128 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 15
1129 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 14
1130 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 13
1131 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 13
1132 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 11
1133 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 11
1134 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 10
1135 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 9
1136 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 8
1137 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 7
1138 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6
1139 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1140 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1