Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 6297
2 Stanowiska pracy 5119
3 Sołectwa 4965
4 Struktura organizacyjna 3973
5 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3746
6 Konkursy, ogłoszenia, informacje 3722
7 Skład Rady Gminy 3374
8 Młodociani pracownicy – dokształcanie 3047
9 Uchwały - 2012/2013 2994
10 Godziny urzędowania 2907
11 Wójt 2899
12 Kalendarz imprez 2715
13 Komisje Rady Gminy 2711
14 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 2689
15 Regulamin organizacyjny urzędu 2678
16 Gospodarka odpadami 2641
17 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2597
18 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 2559
19 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2498
20 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2476
21 Instrukcja korzystania z BIPu 2473
22 Sołectwa, jednostki organizacyjne 2471
23 Wnioski do pobrania 2469
24 Decyzja środowiskowa w sprawie„Przebudowa drogi leśnej i pożarowej nr 30 w leśnictwie Przecznik i Kaczeniec w Nadleśnictwie Potrzebowice” 2419
25 Statut Gminy Drawsko 2363
26 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 2334
27 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 2333
28 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 2321
29 Postanowienie dot. Elektrowni Fotowoltaicznej - Piłka dz. nr 43 2283
30 Rejestry 2276
31 Ewidencja działalności gospodarczej, zezwolenia alkoholowe 2275
32 Wycinki drzew 2235
33 Komunalizacja mienia 2219
34 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 2193
35 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2181
36 Plany, programy, regulaminy 2140
37 Oświadczenia majątkowe radnych 2136
38 Postanowienie dot. wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża Kawczyn I 2121
39 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 2118
40 Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków 2097
41 2013 Rok 2085
42 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 2076
43 Edukacja ekologiczna 2067
44 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 2036
45 Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii 2033
46 Ochrona zwierząt 2024
47 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu upul lasów Gminy Drawsko 2002
48 2012 rok 1980
49 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1978
50 Sprostowanie do informacji "Konkurs na realizacje zadań publicznych w roku 2013" 1974
51 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 1973
52 Zdrowie 1947
53 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 1946
54 Ob. o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”dla Gminy Drawsko 1932
55 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Drawski Młyn dz. nr.631/2 1923
56 Punkt konsultacyjny dot. gospodarki odpadami komunalnymi 1894
57 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 1889
58 2014 Rok 1872
59 Wydanie decyzji dot. Wydobycie Kruszywa Naturalnego ze złoża Kawczyn - I 1868
60 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 1852
61 Postanowienie dot. elektrownii fotowoltaicznej-Piłka dz. nr.71 1851
62 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 1829
63 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1829
64 Konsultacje społeczne 2013 1803
65 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 1794
66 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1790
67 Składy obwodowych komisji wyborczych 1789
68 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 1771
69 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 1769
70 Decyzja środowiskowa w sprawie „Przebudowia mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 1751
71 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1738
72 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 1727
73 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 1726
74 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 1723
75 Pomoc publiczna w 2014 r. 1718
76 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 1716
77 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1707
78 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 1698
79 Azbest - gminny program 1686
80 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1667
81 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 1655
82 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 1631
83 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 1612
84 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 1610
85 2015 rok 1596
86 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 1591
87 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1591
88 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 1586
89 Usuwanie azbestu - nabór wniosków! 1586
90 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 1572
91 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 1567
92 Obwieszczenie o obwodach głosowania 1564
93 Ogloszenie - ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2014 r. 1556
94 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 1555
95 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 1553
96 Obw. o numerach komitetów list 1546
97 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 1533
98 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 1533
99 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1532
100 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 1529
101 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1517
102 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 1508
103 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 1506
104 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 1497
105 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce 1497
106 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi 1489
107 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 1488
108 Skład obwodowych komisji wyborczych 1479
109 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Kwiejce Nowe 1475
110 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 1475
111 Obw. o zawieszeniu postępowania -Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie rzeki miała w m. Chełst 1474
112 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko 1474
113 Obw. w sp. projektu uproszczonego planuurządzania lasów prywatnych dla wsi Drawsko 1469
114 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 1466
115 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 1455
116 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 1448
117 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 1447
118 Wyniki wyborów II tura 1435
119 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst gm. Drawsko 1416
120 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 1415
121 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 1411
122 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 1411
123 Zestawienie wyborów 1402
124 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 1400
125 Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 1398
126 Wybory na Prezydenta RP - plakat 1386
127 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1379
128 Dopisywanie do spisu wyborców 1360
129 Udostępnienie spisu wyborców 1359
130 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1357
131 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 1355
132 Zgłoszenie kandydatów 1336
133 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 1334
134 Obwieszczenie o obwodach 1333
135 Obw. - Odbudowa kanału Zawada 1333
136 Prace w komisji 1329
137 Zgł. kandydatów 1317
138 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 1316
139 Inf. o osob. niep. 1310
140 Terminy polowań zbiorowych 1297
141 Obw. dot. obowiązku sporządzania raportu oddzi. na środ.- Montaż turbozespołów małej elektrowni wodnej na jazie w km 4+700 rzeki Miała w m. Chełst 1296
142 Obw. o wydaniu decyzji środ.- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 1295
143 Obw. o okręgach wyborczych 1293
144 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 1274
145 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 1266
146 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1264
147 Wniosek o pełn. w głosowaniu 1262
148 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 1256
149 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1251
150 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 1248
151 Statut Urzędu Gminy Drawsko 1243
152 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 1242
153 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 1227
154 Ob. dot.Odbudowy Kanału Zawada 1225
155 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 1222
156 Zaświadczenie o prawie do głosowania 1222
157 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 1220
158 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 1219
159 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 1214
160 Obw. - Montaż turbozespołów małej elektrowni na jazie rzeki Miała w miejsc. Chełst 1212
161 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 1203
162 Zarządzenie wojewody - kalendarz 1193
163 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1192
164 Komunikat PPIS w Czarnkowie 1188
165 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 1187
166 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 1184
167 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 1181
168 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 1179
169 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 1171
170 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 1166
171 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 1159
172 Polityka cookies 1150
173 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 1134
174 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 1125
175 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 1124
176 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 1117
177 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1114
178 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 1110
179 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 1108
180 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1108
181 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 1099
182 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 1089
183 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1088
184 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 1081
185 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1069
186 Księga rejestrowa instytucji kultury 1063
187 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1053
188 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 1042
189 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1040
190 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 1037
191 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1036
192 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 1016
193 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 1015
194 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 996
195 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 994
196 Postanowienie o zawieszeniu postępowania „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko” 992
197 Komunikap PPIS w Czarnkowie 992
198 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 969
199 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 962
200 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 931
201 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 924
202 WPF 2013 923
203 Azbest 2017 r. 919
204 Pomoc publiczna 2015 914
205 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 893
206 Budżet 2013 891
207 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 889
208 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 877
209 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 872
210 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 870
211 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 867
212 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 857
213 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 857
214 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 855
215 2016 rok 852
216 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 846
217 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 844
218 Budżet 2014 832
219 Decyzja środowiskowa w sprawie - „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 831
220 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 826
221 Obowiązek nauki 825
222 Remont sekretariatu Urzędu Gminy Drawsko 819
223 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 802
224 WPF 2015 801
225 Budżet 2015 796
226 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 796
227 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 794
228 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 790
229 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 788
230 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 788
231 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 787
232 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 786
233 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 778
234 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 776
235 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 774
236 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pn.„Budowie zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 765
237 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 763
238 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 757
239 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn II 756
240 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 752
241 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 752
242 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 746
243 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 745
244 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. „Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gm. Drawsko” 744
245 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 737
246 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 736
247 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 736
248 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 735
249 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 732
250 WPF 2014 731
251 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 727
252 Projekt programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016-2020 726
253 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 725
254 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 719
255 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 715
256 Decyzja środowiskowa w sprawie:Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko 714
257 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 713
258 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 711
259 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 711
260 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 711
261 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 702
262 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 702
263 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 701
264 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 700
265 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 699
266 Jezioro Moczydlo w Marylinie 698
267 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 698
268 Obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 697
269 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 697
270 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 691
271 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 685
272 Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 1,5 MW na działce gruntu nr 43 położonej w miejscowości Piłka 685
273 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 683
274 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 682
275 Monitoring lasów - prace obserwacyjno - pomiarowe 681
276 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 674
277 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 673
278 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 673
279 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 670
280 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 669
281 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 669
282 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 666
283 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 666
284 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 665
285 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 665
286 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 664
287 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 663
288 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 663
289 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 662
290 „Przebudowa mostu przez rzekę Miała na gminnej drodze nr 186106P w km 0+870 w m. Chełst,” 658
291 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 658
292 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 657
293 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 657
294 Decyzja w sprawie: Budowa źródeł fotowoltaicznych o mocy 1,5 MW w obrębie miejscowości Drawski Młyn na działce o numerze ewidencyjnym 631/2 657
295 Obw. dot. elektrowni fotowoltaicznej w Piłce dz. nr 43 656
296 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 654
297 Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 627/3 położonej w miejscowości Drawski Młyn 654
298 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 654
299 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 649
300 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 648
301 Jezioro Piast w Kwiejcach 647
302 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 646
303 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 646
304 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 644
305 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 644
306 Nabór na stanowisko 500+ 644
307 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 642
308 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 641
309 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 639
310 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: Odbudowa kanału Moczydła 639
311 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 638
312 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 638
313 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 638
314 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 637
315 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 637
316 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 632
317 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 632
318 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 632
319 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 631
320 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 628
321 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 627
322 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 624
323 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 622
324 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 622
325 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 622
326 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 622
327 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 621
328 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 618
329 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 617
330 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 615
331 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 614
332 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 613
333 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 612
334 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 612
335 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 611
336 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 610
337 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 609
338 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 609
339 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 608
340 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 606
341 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 605
342 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 600
343 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 598
344 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 598
345 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 598
346 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 597
347 Decyzja środowiskowa w sprawie - Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy 2 MW na działce gruntu nr 71 położonej w miejscowości Piłka gmina Drawsko (64-733), powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, obręb 0013 Piłka 596
348 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 594
349 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot.wydania decyzji środowiskowej "Odnowa Kanału Moczydła" 594
350 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji “Odnowa Kanału Moczydła” 592
351 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 590
352 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 589
353 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 586
354 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 586
355 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 586
356 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 583
357 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 582
358 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 582
359 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 581
360 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 580
361 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 574
362 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 573
363 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 572
364 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 570
365 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 568
366 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 566
367 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 559
368 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 558
369 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 557
370 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 555
371 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 550
372 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 538
373 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 536
374 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 530
375 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 526
376 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 524
377 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 523
378 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 523
379 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 522
380 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 521
381 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 520
382 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 515
383 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 513
384 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 512
385 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 510
386 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 508
387 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 508
388 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 507
389 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 504
390 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 504
391 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 503
392 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 503
393 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 503
394 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 501
395 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 500
396 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 499
397 Obw. dot. opróżniania zbiorników bezodpływowych 497
398 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 497
399 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 496
400 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 496
401 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 494
402 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 494
403 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 494
404 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 494
405 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 493
406 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 493
407 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 492
408 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 492
409 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 492
410 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 490
411 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 489
412 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 487
413 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 487
414 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 487
415 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 486
416 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 486
417 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 485
418 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 483
419 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 483
420 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 482
421 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 480
422 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 480
423 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 478
424 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 477
425 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 476
426 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 474
427 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 474
428 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 473
429 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 473
430 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 473
431 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 473
432 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 471
433 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 471
434 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 471
435 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 470
436 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 470
437 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 469
438 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 469
439 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 468
440 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 468
441 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 468
442 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 467
443 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 465
444 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 465
445 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 465
446 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 464
447 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 464
448 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 464
449 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 463
450 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 462
451 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 460
452 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 460
453 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 460
454 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 460
455 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 458
456 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 458
457 Budżet 2016 457
458 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 456
459 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 455
460 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 455
461 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 454
462 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 453
463 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 452
464 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 452
465 Obw. o wydanej decyzji środowiskowej w sp. przeds. pn. 451
466 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 451
467 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 451
468 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 450
469 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 450
470 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 450
471 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 449
472 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 449
473 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 449
474 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 449
475 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 449
476 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 448
477 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 447
478 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 443
479 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 442
480 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 441
481 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 440
482 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 440
483 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 437
484 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 436
485 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 435
486 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 433
487 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 433
488 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 433
489 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 432
490 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 431
491 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 430
492 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 430
493 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 430
494 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 429
495 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 428
496 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 426
497 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 425
498 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 422
499 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 422
500 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 421
501 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 418
502 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 417
503 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 415
504 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 415
505 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 413
506 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 413
507 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 410
508 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 408
509 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 408
510 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 407
511 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 407
512 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 407
513 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 406
514 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 403
515 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 402
516 Działania związane z Planem gospodarki niskoemiysjnej 399
517 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 398
518 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 397
519 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 392
520 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 392
521 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 391
522 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 389
523 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 388
524 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 388
525 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 384
526 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 383
527 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 383
528 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 382
529 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 381
530 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 380
531 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 378
532 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 378
533 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 375
534 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 374
535 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 372
536 Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia pn; Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 370
537 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 369
538 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 369
539 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 369
540 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 367
541 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 367
542 Wszczęcie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Dla Gminy Drawsko” 366
543 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 366
544 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 366
545 Obw. - Odbudowa Kanału Zawada 365
546 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 363
547 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 361
548 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 357
549 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dotyczące postępowania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 356
550 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 355
551 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 354
552 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 351
553 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 350
554 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 350
555 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 349
556 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 349
557 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 348
558 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 344
559 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 343
560 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 341
561 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 341
562 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 340
563 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia w obrębie Drawsko 337
564 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 337
565 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 337
566 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 336
567 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 335
568 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 333
569 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 333
570 WPF 2016 332
571 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 331
572 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla pn: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych dla Gminy Drawsko" 330
573 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 330
574 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 330
575 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 329
576 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 328
577 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 328
578 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 328
579 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 327
580 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 326
581 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 326
582 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 325
583 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Piłka 324
584 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 323
585 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Kamiennik 322
586 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 321
587 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 321
588 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 321
589 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Pęckowo 321
590 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 321
591 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 320
592 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 320
593 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 319
594 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 317
595 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 316
596 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 315
597 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 314
598 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 314
599 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 314
600 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 314
601 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 313
602 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 309
603 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 309
604 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 308
605 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 306
606 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 306
607 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 303
608 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 302
609 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 302
610 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Marylin 302
611 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 301
612 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 300
613 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 300
614 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 300
615 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 300
616 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 299
617 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 299
618 Obw. dot. planów urządzania lasów - obręb ewid. Chełst 298
619 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 298
620 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 296
621 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 295
622 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 293
623 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 291
624 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 290
625 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 289
626 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 288
627 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 285
628 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 284
629 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 283
630 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 281
631 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 280
632 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 279
633 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 279
634 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 278
635 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 278
636 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 277
637 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 276
638 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 275
639 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 274
640 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 274
641 Konsultacje społeczne dot. zgody na użycie środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC do ochrony drzewostanów 272
642 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 272
643 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 270
644 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 269
645 Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 269
646 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 268
647 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 267
648 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 266
649 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla; Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko 262
650 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 261
651 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 260
652 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 259
653 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 258
654 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 257
655 Obw. - wszcz. post. o wyd. dec. środ. dla przeds. pn. "Budowa ziemnych stawów do reten. wody obręb Kamiennik" 256
656 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 255
657 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Drawsko" 251
658 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 251
659 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 249
660 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 245
661 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 244
662 Decyzja Środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Drawsko" 244
663 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 239
664 Budżet 2017 238
665 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 233
666 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 233
667 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 225
668 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 224
669 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 223
670 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 222
671 Decyzja środowiskowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1 , obręb Kamiennik, gm. Drawsko." 214
672 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 214
673 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 214
674 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 213
675 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 212
676 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 210
677 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 208
678 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 206
679 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 204
680 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 200
681 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 197
682 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 194
683 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 194
684 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 193
685 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 191
686 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 190
687 Plan zamówień na 2017 rok 190
688 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 189
689 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 188
690 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 187
691 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 187
692 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 185
693 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 182
694 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 182
695 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 181
696 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 179
697 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 179
698 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 176
699 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 175
700 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 174
701 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 174
702 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 173
703 Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Budowa ziemnych stawów do retencjonowania wody na działce nr ew. 150/1, obręb Kamiennik, gm. Drawsko 172
704 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 171
705 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 170
706 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 167
707 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 164
708 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 163
709 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 161
710 Obw. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie Gminy Drawsko" 160
711 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 159
712 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 159
713 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 156
714 Obwieszczenie w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn.. Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 624/1, obręb Drawsko 156
715 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 156
716 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 156
717 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 156
718 Obw. w sp. decyzji dla przeds. - Wdrożenie nowej technologii odlewów z żeliwa wysokojakościowego 154
719 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 153
720 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 153
721 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 150
722 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 149
723 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 148
724 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 148
725 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 147
726 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 147
727 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 146
728 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 145
729 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 145
730 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 145
731 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 144
732 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 142
733 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 142
734 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 140
735 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 140
736 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 139
737 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 139
738 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 138
739 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 137
740 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 136
741 WPF 2017 133
742 Zarządzenie - prymusi szkół 2014-2015 133
743 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 133
744 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 132
745 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 132
746 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 131
747 Wyprawka szkolna 131
748 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 130
749 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 130
750 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 130
751 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 130
752 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 129
753 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 128
754 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 126
755 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 125
756 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 123
757 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 122
758 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 121
759 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 120
760 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 120
761 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 120
762 Obw. o wydaniu decyzji umarzającej dla przedsięwziecia "Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie" 119
763 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 119
764 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 118
765 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. 117
766 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 116
767 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 116
768 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 115
769 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 115
770 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 114
771 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 113
772 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 113
773 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 113
774 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 112
775 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 111
776 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 110
777 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 109
778 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 108
779 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 108
780 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 107
781 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 106
782 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 104
783 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 101
784 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 101
785 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 99
786 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 98
787 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 97
788 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 95
789 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 95
790 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 93
791 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 92
792 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 90
793 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 89
794 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 89
795 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 88
796 Obw. w sp. decyzji - "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 88
797 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 86
798 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 79
799 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 76
800 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 75
801 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 74
802 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 73
803 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 70
804 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 69
805 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa 69
806 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 68
807 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 68
808 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 68
809 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 67
810 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 66
811 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 66
812 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 64
813 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 62
814 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 60
815 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 59
816 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 59
817 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 58
818 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 57
819 Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu załatwienia sprawy, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. "Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego" 56
820 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 54
821 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 51
822 Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w spr. wydania decyzji środowiskowej dla Odlewni Żeliwa "DRAWSKI" S.A w Drawskim Młynie dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z żeliwa wysokojakościowego, o ponadstandardowej st 48
823 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 46
824 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 45
825 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 44
826 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 40
827 Nabór na dyrektora SP w Piłce 38
828 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 37
829 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 36
830 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 36
831 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 35
832 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 34
833 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 34
834 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 33
835 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 32
836 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 32
837 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 32
838 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 31
839 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 29
840 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 27
841 Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko III o mocy wytwórczej do 10 MW na działce o nr ew.: 601/1, 627/4 i w południowej części działki 627/3, obręb 0003 Drawsko 16
842 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 12
843 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 10
844 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 8
845 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 8
846 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 6
847 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1