Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2013/2014


Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”  dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE KLAS  I

1.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Wniosek skład się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej).

Dokumentowanie dochodu:

-         w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego wypłacanego przez instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,

-         zaświadczenie o wysokości dochodów za rok 2012 z Urzędu Skarbowego,

-         w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

2.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3.    KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakupu podręczników będzie przysługiwać:

1)     uczniom pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. 539 zł netto;

2)     uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w art. 7 tej ustawy (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

4.    WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 r. będzie wynosić do 225,00 zł.

 

5.    ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.

            W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

1)     imię i nazwisko ucznia,

2)     klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2013/2014,

3)     adres szkoły,

4)     wykaz zakupionych podręczników,

5)     kwota zakupu,

6)     data zakupu,

7)     czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE KLAS II-III

 1.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej).

Dokumentowanie dochodu:

-         w przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego prze instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,

-         zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku np. od pracodawcy,

-         w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

2.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3.    KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

1)     uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182), tj. 456 zł  netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

2)     uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w art. 7 tej ustawy (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

4.    WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 r. będzie wynosić do 225,00 zł.

5.    ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.

            W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

1)     imię i nazwisko ucznia,

2)     klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2013/2014,

3)     adres szkoły,

4)     wykaz zakupionych podręczników,

5)     kwota zakupu,

6)     data zakupu,

7)     czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

UCZNIOWIE KLAS V

 

1.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenia o wysokości dochodów, lub uzasadnienie wniosku (w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej).

Dokumentowanie dochodu:

-         w przypadku korzystania z zasiłku stałego lub okresowego wypłacanego prze instytucje pomocy społecznej wystarczy przedstawić zaświadczenie o wysokości świadczenia zamiast zaświadczenia o dochodach,

-         zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku np. od pracodawcy,

-         w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

 

3.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4.    KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

1)     uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182), tj. 456 zł  netto na jedną osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – z wyłączeniem uczniów klas I szkół podstawowych i klas I ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia;

2)     uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadku określonym w art. 7 tej ustawy (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

5.    WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 r. będzie wynosić do 325,00 zł.


6.    ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 „Wyprawka szkolna”.

            W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

1)     imię i nazwisko ucznia,

2)     klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2013/2014,

3)     adres szkoły,

4)     wykaz zakupionych podręczników,

5)     kwota zakupu,

6)     data zakupu,

7)     czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

 

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

1.    KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4)     z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

5)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-4.

W przypadku uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych.

2.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym  mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3.    KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4.    KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii przedmiotowego orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

4.    WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

 

dla uczniów:

a)niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów:

1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,

2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty
770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

 

dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

 

W zależności od tego z jakich  podręczników korzysta uczeń zakres dofinansowania będzie wynosił od 770 zł do 225 zł.

 

6.    ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, następuje do wysokości wartości programu, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

8)     imię i nazwisko ucznia,

9)     klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2013/2014,

10)  adres szkoły,

11)  wykaz zakupionych podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych,

12)  kwota zakupu,

13)  data zakupu,

14)  czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu,

Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury  VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, książki pomocnicze i materiały dydaktyczne.

 

Rodzice, prawni opiekunowie  uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach z terenu gminy Drawsko, mogą pobrać druki wniosków w sekretariatach szkół.


Termin składania  wniosków o przyznanie wyprawki  upływa z dniem 31 lipca

 2013r.
Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3783
Data wytworzenia: 02-01-2013, 22:43:57 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-01-2013, 22:44:06 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 05-07-2013, 08:17:33 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego