Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu
Kontrast

Kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku prowadzonego przez Gminę Drawsko


 

 

 

UCHWAŁA NR V/35/2015

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 6 lutego 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku prowadzonego przez Gminę Drawsko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 20c ust 4 i 6 w związku z art. 20zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje:

 

§ 1.1 Określa się następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego im Jana Brzechwy w Drawsku prowadzonego przez Gminę Drawsko:

1)  kryterium wieku - kandydat w wieku 4 lat - liczba punktów 20,

2) kryterium zamieszkania - kandydat zamieszkały na terenie Gminy Drawsko i deklarujący kontynuację nauki w szkole podstawowej w obwodzie, której znajduje się przedszkole - liczba punktów 8,

3) kryterium związane z pracą - oboje rodzice ( opiekunowie prawni ) kandydata pracują zawodowo, studiują lub uczą się w trybie dziennym albo wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów 6,

4) kryterium rodzeństwa - rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru - liczba punktów 4,

5) kryterium dochodu - kandydat, którego rodzina pozostaje pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku i dochody na jedną osobę w rodzinie kandydata wynoszą do 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z póżn. zm.) – liczba punktów 2,

6) kryterium opinii - kandydat posiadający opinię z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazującą konieczność objęcia wychowaniem przedszkolnym - liczba punktów 1.

 

§ 2.1 Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w § 1.1 pkt 1 - 6 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o wieku dziecka,

2) oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o zamieszkaniu kandydata i deklaracji kontynuacji nauki w szkole podstawowej w obwodzie której znajduje się przedszkole,

3) oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o zatrudnieniu, studiowaniu lub uczeniu się w trybie dziennym albo wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej,

4) oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru,

5) oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) o korzystaniu z opieki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku,

6) opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej wskazująca na konieczność objęcia kandydata wychowaniem przedszkolnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Wyświetleń strony: 1126
Data wytworzenia: 26-01-2016, 12:22:15 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 26-01-2016, 12:24:03 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego